Communication – Unit 10. Our Houses In The Future – Tiếng Anh 6 – Global Success


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Communication – Unit 10. Our Houses In The Future SGK tiếng Anh 6 Global Success

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Everyday English

(Tiếng Anh mỗi ngày)

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)


David: John! Hello!

(John! Xin chào!)

John: Oh, hi, David. Wow! Is that your computer? It looks great.

(Ồ, chào, David. Ồ! Đó có phải là máy tính của bạn không? Nó trông tuyệt.)

David: Yes, it's my new computer. My parents gave it to me for my birthday.

(Vâng, đó là máy tính mới của tôi. Bố mẹ tôi đã tặng nó cho tôi nhân ngày sinh nhật của tôi.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Express your surprise when you see your partner's new watch, TV, mobile phone, etc

(Làm việc theo cặp. Bày tỏ sự ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy đồng hồ mới, TV, điện thoại di động, v.v. của bạn cùng bàn.)

Lời giải chi tiết:

- Wow! Is that your new watch? It’s really beautiful!

(Ồ! Đó có phải là đồng hồ mới của bạn không? Nó thật là đẹp!)

- Look! You have a new TV, don’t you? It’s so amazing!

(Nhìn kìa! Bạn có một chiếc TV mới, phải không? Thật là đáng kinh ngạc!)

- Wow! Look at this mobile phone! It’s fantastic!

(Ồ! Nhìn điện thoại di động này! Thật tuyệt vời!)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Houses and appliances in the future

(Những ngôi nhà và các thiết bị trong tương lai)

3. Read the questions in the class survey below. Tick Y (Yes) or N (No).

(Đọc các câu hỏi trong cuộc khảo sát lớp học bên dưới. Đánh dấu Y (Có) hoặc N (Không).)

 

Y

N

1. Will you live in a hi-tech house?

(Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao?)

2. Will your house be in space?

(Ngôi nhà của bạn sẽ ở trong không gian?)

3. Will you have a lot of trees and flowers around your house?

(Bạn sẽ có nhiều cây và hoa xung quanh nhà của bạn?)

4. Will you have a fridge that can cook your meals?

(Bạn sẽ có một tủ lạnh có thể nấu các bữa ăn của bạn?)

5. Will you have a robot that can look after your children?

(Bạn sẽ có một người máy để chăm sóc con của bạn?)

6. Will you have a car that can fly?

(Bạn sẽ có một chiếc ô tô có thể bay?)

 

 

Lời giải chi tiết:

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

6. Y

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in pairs. Use the questions in 3 to interview your partner.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng các câu hỏi trong 3 để phỏng vấn bạn của bạn.)

Example:

You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house in the future?

(Chào Nam. Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao trong tương lai?)

Nam: Yes. I will.

(Vâng. Tôi sẽ.)

You: Will your house be in space?

(Ngôi nhà của bạn sẽ ở trong không gian?)

Nam: Oh, no. It won't.

(Ồ, không. Nó sẽ không.)

You: So where will it be?

(Vậy nó sẽ ở đâu?)

Nam: I'm not sure. It might be by the sea.

(Tôi không chắc nữa. Nó có thể ở gần biển.)

Lời giải chi tiết:

A: Hi, Vy. Will you live in a hi-tech house? 

(Chào Vy. Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao?)

B: Yes, I will. 

(Vâng, tôi sẽ.)

A: Will your house be in space? 

(Ngôi nhà của bạn sẽ ở trong không gian à?)

B: No, it won’t. It might be in the mountains. 

(Không, sẽ không. Nó có thể ở trên núi.)

A: Will you have a lot of trees and flowers around your house? 

(Bạn sẽ có nhiều cây và hoa xung quanh nhà của bạn?)

B: Yes, of course. 

(Vâng, tất nhiên.)

A: Will you have a fridge that can cook your meals? 

(Bạn sẽ có một tủ lạnh để nấu các bữa ăn của bạn?)

B: No, I won’t. But I might have a smart cooker to do that. 

(Không, tôi sẽ không. Nhưng tôi có thể có một chiếc nồi thông minh để làm điều đó.)

A: Will you have a robot that can look after your children?

(Bạn sẽ có một robot có thể chăm sóc con cái của bạn chứ?)

B: Yes, I will. And it can do housework, too. 

(Vâng, tôi sẽ. Và nó cũng có thể làm việc nhà.)

A: Will you have a car that can fly? 

(Bạn sẽ có một chiếc xe có thể bay?)

B: Yes, I will.

(Vâng, tôi sẽ.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Tell the class about your interview.

(Nói với cả lớp về bài phỏng vấn của em.)

Example:

In the future, Nam will live in a hi-tech house.

(Trong tương lai, Nam sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao.)

It won't be in space. It might be by the sea.

(Nó sẽ không ở trong không gian. Nó có thể ở gần biển.)

He might have a robot to help him with his home.

(Anh ấy có thể có một robot để giúp anh ấy trong nhà của mình.)

Lời giải chi tiết:

In the future, Vy will live a hi-tech house. It won’t be in space. It might be in the mountains. There will be a lot of trees and flowers around her house. She won’t have a fridge that can cook meals but she might have a smart cooker to do that. She will have a robot that can look after her children. and it can do housework, too. She will also have car that can fly.

Tạm dịch:

Trong tương lai, Vy sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó sẽ không ở trong không gian. Nó có thể ở trên núi. Xung quanh nhà cô sẽ có rất nhiều cây và hoa. Cô ấy sẽ không có tủ lạnh để nấu các bữa ăn nhưng cô ấy có thể có một chiếc nồi thông minh để làm điều đó. Cô ấy sẽ có một người máy có thể chăm sóc con cái của cô ấy. và nó cũng có thể làm việc nhà. Cô ấy cũng sẽ có một chiếc xe có thể bay.


Bình chọn:
4.5 trên 781 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.