A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh - Global Success

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

(Từ vựng)

1. Listen and repeat the words.

(Nghe và lặp lại các từ.)


school lunch

English

history

homework

exercise

science

football

lessons

music

Lời giải chi tiết:

- school lunch: bữa ăn trưa ở trường

- English: môn Tiếng Anh

- history: lịch sử

- homework: bài tập về nhà

- exercise: bài tập

- science: khoa học

- football: bóng đá

- lessons: bài học

- music: âm nhạc

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns.

(Làm việc theo cặp. Đặt các từ ở bài 1 vào cột đúng.)

play

do

have

study

 

 

 

 

 

Can you add more words to each column?

(Em có thể thêm từ vào mỗi cột không?)

Lời giải chi tiết:

 

play

(chơi)

do

(làm)

have

(có)

study

(học)

football

music

exercise

homework

school lunch

lesson

English

history

science

- play: sports (thể thao)musical instruments (nhạc cụ)games (trò chơi).

- do: housework (việc nhà), yoga, aerobics (thể dục nhịp điệu).

- have: breakfast (bữa sáng), dinner (bữa tối), friends (bạn).

- study: language (ngôn ngữ), skills (kỹ năng), physics (vật lý).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Put one of these words in each blank.

(Đặt một trong những từ này vào chỗ trống.)

lessons                        science                       homework                       football                      exercise

1. Vy and I often do our__________after school

2. Nick plays__________ for the school team.

3. Mrs. Nguyen teaches all my history__________.

4. They are healthy. They do__________ every day.

5. I study maths, English and__________on Mondays.

Lời giải chi tiết:

1. homework

2. football

3. lessons

4. exercise

5. science

1. Vy and I often do our homework after school.

(Tôi và Vy thường làm bài tập về nhà sau giờ học.)

2. Nick plays football for the school team.

(Nick chơi bóng cho đội bóng của trường.)

3. Mrs. Nguyen teaches all my history lessons.

(Cô Nguyên dạy tất cả các bài học lịch sử của tôi.)

4. They are healthy. They do exercise every day.

(Họ khỏe mạnh. Họ tập thể dục mỗi ngày.)

5. I study maths, English and science on Mondays.

(Tôi học toán, tiếng Anh và khoa học vào các ngày thứ Hai.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Pronunciation:

/ɑː/ and /ʌ/

(Phát âm: /ɑː/ and /ʌ/)

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

(Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ɑː/ và /ʌ/.)


(1) /ɑː/

(2) /ʌ/

smart

art

carton

class

subject

study

Monday

compass

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

(Nghe và lặp lại. Sau đó nghe lại và gạch chân từ có âm /ɑː/ và /ʌ/.)

1. My brother has a new compass.

2. Our classroom is large.

3. They look smart on their first day at school.

4. The art lesson starts at nine o'clock.

5. He goes out to have lunch every Sunday.

Lời giải chi tiết:

1. My brother has a new compass.

(Anh trai tôi có chiếc com-pa mới.)

2. Our classroom is large.

(Lớp học của tôi rộng.)

3. They look smart on their first day at school.

(Họ trông bảnh bao trong ngày đầu tiên đi học.)

4. The art lesson starts at nine o'clock.

(Giờ học Mỹ thuật bắt đầu lúc 9 giờ.)

5. He goes out to have lunch every Sunday.

(Anh ấy ra ngoài ăn trưa mỗi Chủ nhật.)


Bình chọn:
4.6 trên 843 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí