Looking back - trang 56 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 56 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LOOKING BACK

Bài 1

Task 1. Add more words to the word webs below

(Thêm từ vào lưới từ bên dưới)

Lời giải chi tiết:

Reduce: water, electricity, paper, gas, rubbish

Reuse: envelope, can, plastic bag, bottle, light bulb

Recycle: can, plastic box, book, plastic bag, newspaper

Tạm dịch:

Giảm: nước, điện, giấy, khí, rác

Tái sử dụng: phong bì, lon, túi nhựa, chai, bóng đèn

Tái chế: lon, hộp nhựa, sách, túi nhựa, báo

Bài 2

Task 2. In pairs, ask and answer questions about the 3Rs.

(Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi về 3R.)

Example:

A: Can we reduce water use?

B: Yes, we can.

A: How?

B: Don't take a bath.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Chúng ta có thể giảm sử dụng nước được không?

B: Vâng, chúng ta có thể

A: Làm cách nào?

B: Đừng tắm bồn.

Bài 3

Task 3. a. Complete the words or phrases.

(Hoàn thành các từ hoặc cụm từ sau.)

1. d___r___a____

2. a__ pollution

3. __t__ pollution

4. n___e pollution

5. _o__pollution

b.  Match each word or phrase from a with an effect below to make a sentence.

(Nối mỗi từ hoặc cụm từ ở phần a với một hậu quả bên dưới để tạo thành 1 câu hoàn chỉnh.)

1. deforestation

 

a. makes fish die

2. air pollution

 

b. makes animals' homes disappear

3. water pollution

 

c. causes sleeping problems

4. noise pollution

 

d. causes lack of food

5. soil pollution

 

e. makes the Earth warmer

Lời giải chi tiết:

a)

1. deforestation: phá rừng                 

2. air pollution: ô nhiễm không khí                   

3. water pollution: ô nhiễm nước

4. noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn                   

5. soil pollution: ô nhiễm đất

b)

1  - b

deforestation - makes animals’ homes disappear  

(Nạn phá rừng làm cho nơi chốn của các loài động vật biến mất.)

2 - e 

air polution - makes the Earth warmer

Tạm dịch: ô nhiễm không khí làm cho trái đất ấm hơn.

3 - a 

water pollution - makes fish die 

Tạm dịch: ô nhiễm nước làm cho cá chết.

4 - c 

noise pollution - causes sleeping problems

Tạm dịch: ô nhiễm tiếng ồn gây ra các vấn đề về giấc ngủ.

5 - d

soil pollution - causes lack of food

Tạm dịch: ô nhiễm đất gây thiếu lương thực.

Bài 4

Task 4. Write the correct form of each verb in brackets

(Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc.)

1. If the Earth (be)                  warmer, the sea level (rise)                .

2. If the sea level (rise)                some countries (disappear)                .

3. If we (reduce)                soil pollution, we (have)                enough food to eat.

4. If we (not have)                enough food, we (be)                hungry.

5. If we (be)                hungry, we (be)                tired.

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết:

1. is; will rise

2. rises; will disappear

3. reduce; will have

4. don’t have; will be 

5. are; will be

Tạm dịch: 

1. Nếu Trái Đất nóng hơn, mực nước biển sẽ dâng cao.    

2. Nếu mực nước biển dâng cao, và đất nước sẽ biến mất.  

3. Nếu chúng ta giảm việc ô nhiễm đất, chúng ta sẽ có đủ thức ăn để ăn.

4. Nếu chúng ta không có đủ thức ăn, chúng ta sẽ đói.    

5. Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ mệt.

Bài 5

Task 5 Combine each pair of sentences below make a conditional sentence - type 1.

(Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành câu điều kiện loại 1.)

1. Students recycle and use recycled materials. They save energy.

__________________________________________________________________________________

2. We use the car all the time. We make the air dirty.

__________________________________________________________________________________

3. You save electricity. You turn off your computer when you don't use it.

__________________________________________________________________________________

4. People stop using so much energy. They want to save the environment.

__________________________________________________________________________________

5. You see a used can in the road. What will you do?

__________________________________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. If students recycle and use recycled materials, they will save energy. 

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty.

3. If you turn off your computer when you don’t use it, you will save electricity.

4. People will stop using so much energy if they want to save the environment.

5. If you see a used can in the road, what will you do?

Tạm dịch: 

1. Nếu những học sinh tái chế và sử dụng những nguyên liệu được tái chế, thì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng.

2. Nếu chúng ta sử dụng xe hơi mọi lúc, chúng ta sẽ làm bẩn không khí.

3. Nếu bạn tắt máy tính của bạn khi bạn không dùng, bạn sẽ tiết kiệm điện.

4. Con người sẽ ngừng sử dụng nhiều năng lượng nếu họ muốn bảo lệ môi trường.

5. Nếu bạn thấy một cái lon đã dùng ở trên đường, bạn sẽ làm gì?

Bài 6

Task 6. Work in groups. Interview three classmates arte note down their answers. Share their answers with the class.  

(Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn 3 bạn học và ghi chú các câu trả lời. Chia sẻ câu trả lời với lớp.)

 

What will you do if you have some used plastic bottles at home?

If you want to save electricity at home, what will you do?

If you want to reduce rubbish at home, what will you do?

Student A

 

 

 

Student B

 

 

 

Student C

 

 

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 

Bạn sẽ làm gì nếu bạn có những cái chai nhựa đã dùng rồi ở nhà?

Nếu bạn muốn tiết kiệm điện ở nhà, bạn sẽ làm gì?

Nếu bạn muốn giảm rác thải ở nhà, bạn sẽ làm gì? 

Học sinh A

 

 

 

Học sinh B

 

 

 

Học sinh C

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1. I will collect and put them in recycling bins.

(Tôi sẽ thu gom và cho vào thùng tái chế)

2. I will turn off the electric devices when I don't use them.

(Tôi sẽ tắt các thiết bị điện khi không sử dụng)

3. I will reuse the plastic bottles or plastic bags and cook enough food.

(Tôi sẽ sử dụng lại chai nhựa hoặc túi bóng và nấu lượng vừa đủ thức ăn.) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 634 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài