Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 11: Our greener world - Thế giới xanh

Looking back - trang 56 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.3 trên 535 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 56 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Add more words to the word webs below

(Thêm từ vào lưới từ bên dưới)

Hướng dẫn giải:

Reduce: water, electricity, paper, gas, rubbish

Reuse: envelope, can, plastic bag, bottle, light bulb

Recycle: can, plastic box, book, plastic bag, newspaper

Tạm dịch:

Giảm: nước, điện, giấy, khí, rác

Tái sử dụng: phong bì, can, túi nhựa, chai, bóng đèn

Tái chế: có thể, hộp nhựa, sách, túi nhựa, báo

Bài 2

Task 2. In pairs, ask and answer questions about the 3Rs.

(Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi về 3R.)

Example:

A: Can we reduce water use?

B: Yes, we can.

A: How?

B: Don't take a bath.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Chúng ta có thể giảm sử dụng nước được không?

B: Vâng, chúng ta có thể

A: Làm cách nào?

B: Đừng tắm bồn.

Bài 3

Task 3. a. Complete the words or phrases.

(Hoàn thành các từ hoặc cụm từ sau.)

Hướng dẫn giải:

1. deforestation: phá rừng                 

2. air pollution: ô nhiễm không khí                   

3. water pollution: ô nhiễm nước

4. noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn                   

5. soil pollution: ô nhiễm đất

b.  Match each word or phrase from a with an effect below to make a sentence.

(Nối mỗi từ hoặc cụm từ ở phần a với một hậu quả bên dưới để tạo thành 1 câu hoàn chỉnh.)

Hướng dẫn giải:

1  - b

Tạm dịch: nạn phá rừng làm cho nhà của thú vật không được chấp nhận.

2  - e 

Tạm dịch: ô nhiễm không khí làm cho trái đất ấm hơn.

3  - a

Tạm dịch: ô nhiễm nước làm cho cá chết.

4   - c

Tạm dịch: ô nhiễm tiếng ồn gây ra các vấn đề về giấc ngủ.

5  - d

Tạm dịch: ô nhiễm đất gây thiếu lương thực.

Bài 4

Task 4. Write the correct form of each verb in brackets

(Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc.)

Hướng dẫn giải:

1. is; will rise

Tạm dịch: Nếu Trái đất nóng hơn, mực nước biển sẽ dâng cao.    

2. rises; will disappear

Tạm dịch: Nếu mực nước biển dâng cao, và đất nước sẽ biến mất.  

3. reduce; will have

Tạm dịch: Nếu chúng ta giảm việc ô nhiễm đất, chúng ta sẽ có đủ thức ăn để ăn.

4. don’t have; will be 

Tạm dịch: Nếu chúng ta không có đủ thức ăn, chúng ta sẽ đói.    

5. are; will be

Tạm dịch: Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ mệt.

Bài 5

Task 5 Combine each pair of sentences below make a conditional sentence - type 1.

(Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành câu điều kiện loại 1.)

Hướng dẫn giải:

1.  If students recycle and use recycled materials, they will save energy. 

Tạm dịch: Nếu những học sinh tái chế và sử dụng những nguyên liệu được tái chế, thì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng.

2.   If we use the car all the time, we will make the air dirty.

Tạm dịch: Nếu chúng ta sử dụng xe hơi mọi lúc, chúng ta sẽ làm bẩn không khí.

3.   If you turn off your computer when you don’t use it, you will save electricity.

Tạm dịch: Nếu bạn tắt máy tính của bạn khi bạn không dùng, bạn sẽ tiết kiệm điện.

4.   People will stop using so much energy if they want to save the environment.

Tạm dịch: Con người sẽ ngừng sử dụng nhiều năng lượng nếu họ muốn bảo lệ môi trường.

5.   If you see a used can in the road, what will you do?

Tạm dịch: Nếu bạn thấy một cái lon đã dùng ở trên đường, bạn sẽ làm gì?

Bài 6

Task 6. Work in groups. Interview three classmates arte note down their answers. Share their answers with the class.

(Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn 3 bạn học và ghi chú các câu trả lời. Chia sẻ câu trả lời với lớp.)

Tạm dịch:

-   Bạn sẽ làm gì nếu bạn có những cái chai nhựa đã dùng rồi ở nhà?

-   Nếu bạn muốn tiết kiệm điện ở nhà, bạn sẽ làm gì?

-   Nếu bạn muốn giảm rác thải ở nhà, bạn sẽ làm gì? 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Project - trang 57 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới Project - trang 57 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Project - trang 57 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 55 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 55 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 55 Unit 1 SGK tiếng anh 6 tập 1 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 54 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 54 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Skills 1 - trang 54 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 53 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 53 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 53 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back -  trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay