Tiếng Anh lớp 6 Mới Review 2 (Units 4 - 5 - 6) - Tiếng Anh 6 mới

Skills - trang 69 Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng Anh 6 mới


Vận dụng lý thuyết đã học để làm bài tập trong phần Skills (Kỹ năng) - trang 69 Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the website about Singapore and find the names of.

(Đọc website về Singapore và tìm tên của)

A. Explore the rainforests or wander through the gardens and parks. Also, make a trip to the Zoo, Night Safari or Jurong Bird Park to see some of the world’s most frightening and rarest species!

B. Go to the Art Retreat, NUS Museum and the Red Dot Design Museum to enjoy impressive art collections, some of which are among the best and finest from all over the world.

C. People say diversity doesn’t get any wider than in Singapore. Feel culture around you in the ethnic quarters like Chinatown, Kampong Glam and Little India with all-year-round festivals and celebrations.

D. Families looking for exciting adventurous activities must come to Sentosa, where they can visit historical monuments, as well as world-class entertainment spots, including Resorts World Sentosa.

Lời giải chi tiết:

1. a natural attraction: The Zoo, Night Safari, Jurong Bird Park

(một điểm đến tự nhiên: Sở thú, Vườn thú đèm, Công viên chim Jurong)  

2. an ethnic quarter: Chinatown, Kampong Glam, Little India

(một khu phố dân tộc: Khu phố người Hoa, Kampong Giam, khu tiểu Ẩn)

3. a place to enjoy art collections: Art Retreat, NUS Museum, Red Dot Design Museum

(nơi thưởng thức những bộ sưu tập nghệ thuật: Bảo tàng Art Retreat, Bảo tàng Quốc gia Singapore và Bảo tàng Red Dot Design)

4. a place for the whole family to have fun: Resorts World Sentosa

 (một nơi cho cả gia đình vui chơi: Khu nghỉ dưỡng Quốc tế Sentosa)

Tạm dịch: 

Thăm Singapore!

A. Khám phá rừng nhiệt đới và đi quanh các khu vườn và công viên. Thực hiện một chuyến đi đến sở thú, Vườn thú đêm, Công viên chim Jurong để xem vài loài thú quý hiếm và đáng sợ nhất thế giới.

B. Đi đến Bảo tàng Art Retreat, Bảo tàng Quốc gia Singapore, Bảo tàng Red Dot Design để thưởng thức những bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng, vài bộ sưu tập ở đây nằm trong số những bộ sưu tập độc đáo và đẹp nhất thế giới.

C. Người ta nói sự đa dạng không nơi nào hơn ở Singapore. Hãy cảm nhận văn hóa xung quanh bạn trong khu vực của từng dân tộc như Phố người Hoa, Kampong Glam, Little India với những lễ hội và lễ kỷ niệm suốt năm.

D. Các gia đình tìm kiếm những hoạt động phiêu lưu phải đến Sentosa, nơi mà họ có thể thăm những khu tưởng niệm lịch sử, cũng như điểm giải trí hàng đầu thế giới, bao gồm Resorts World Sentosa.

Bài 2

Task 2. Read the website again. Match the paragraphs with four of the headings.

(Đọc lại website lần nữa. Nối đoạn văn với 4 tựa đề sao cho phù hợp.)

Lời giải chi tiết:

A - e

B - d

c - c

D - a

a - e. Nature (Thiên nhiên)

b - d. Arts (Nghệ thuật)

c - c. Culture (Văn hóa)

d - a. Family (Gia đình)

Bài 3

Task 3. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. Where should you go in Singapore if you want to see the nature?

(Ở Singapore, bạn nên đi đâu nếu bạn muốn xem thiên nhiên?)

=>  Rainforests, gardens, parks, the zoo, Night Safari, Jurong Bird Park Kliu.

 (Rừng nhiệt đới, khu vườn, công viên, sở thú, vườn thú đềm, Công viễn chim Jurong)

2. What is the special thing about Singapore's museums and galleries?

(Điều gì đặc biệt về bảo tàng và phòng trưng bày ở Singapore?)

=> They have impressive art collections, some of which are among the best and finest from all over the world.

 (Chúng có một số bộ sưu tập ấn tượng, một vài bộ sưu tập ở đây nằm trong số những bộ sưu tập độc đáo và đẹp nhất thế giới.)

3. When do the festivals and celebrations in the ethnic quarters take place?

(Khi nào lễ hội và lễ kỷ niệm ở khu phố dân tộc diễn ra?)

=> They happen all year round. 

 (Chúng diễn ra cả năm.)

4. What can families do in Sentosa?

(Các gia đình có thể làm gì ở Sentosa?)

=> They can have adventurous activities, visit historical monuments, or go to Resorts World Sentosa.

 (Họ có thể có những hoạt động phiếu lưa mạo hiểm, thăm những khu tưởng niệm lịch sử, hoặc đến khu nghỉ dưỡng quốc tế Sentosa.)

Bài 4

Task 4. Work in pairs. Ask your friend if she/he has a chance to go to Singapore, which place he/ she wants to go to and why.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn bè của em nếu anh ấy/cô ấy có cơ hội đến Singapore, nơỉ mà cô ấy/anh ấy muốn đi và tại sao.)

Lời giải chi tiết:

Where will you go if you go to Singapore?

Why do you choose that place to vist?

Can you give me more reasons?

Bài 5

Task 5 Listen to Mai's family talking to a travel agent about their trip to Singapore. When do they want to go there?

(Nghe gia đình Mai nói chuyện vói công ty du lịch về chuyến di đến Singapore. Khi nào họ muốn đi?)

Click tại đây để nghe:


Lời giải chi tiết:

Mai’s family will go to Singapore at Tet.

(Gia đình Mai sẽ đi Singapore vào dịp Tết.)

Audio Script:

Travel agent: Now we have an exciting program for you..

Mai’s Mother: So we’ll have five days... Not too much shopping..Do you think we can visit somewhere natural?

Travel agent: Oh yes, on the first day you will go to Bukit Timah Nature Reserve...

Mai: The tallest hill in Singapore is there, isn’t it?

Travel agent: Yes, it is? Did you read that on our website?

Mai: Yes, I did. And will we go to Sentosa? Bin and I saw the video on the internet.

Travel agent: Of course! You must visit Universal Studios. It’s really fun!

Mai’s Father: That’s great. We also want to go to Chinatown also. You know, it will be the Tet holiday then...

Travel agent: So you will go at Tet? You must book the air tickets early because it’s a busy time of the year. There’ll be many festive celebrations and you’ll really enjoy yourselves..

Dịch Script:

Đại lý du lịch: Bây giờ chúng tôi có một chương trình thú vị dành cho bạn ..

Mẹ của Mai: Vì vậy, chúng tôi sẽ có năm ngày ... Không mua sắm quá nhiều..Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể ghé thăm một nơi nào đó tự nhiên?

Đại lý du lịch: Ồ vâng, vào ngày đầu tiên bạn sẽ đến Khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah ...

Mai: Ngọn đồi cao nhất ở Singapore, phải không?

Đại lý du lịch: Vâng, hoàn toàn đúng. Bạn đã đọc điều đó trên trang web của chúng tôi chưa?

Mai: Vâng, tôi đã đọc. Và chúng ta sẽ đến Sentosa chứ? Bin và tôi đã xem video trên internet.

Đại lý du lịch: Tất nhiên! Bạn phải ghé thăm Universal Studios. Nó thực sự thú vị!

Cha của Mai: Thật tuyệt vời. Chúng tôi cũng muốn đến Chinatown. Như bạn biết, đó sẽ là kỳ nghỉ Tết ...

Đại lý du lịch: Vì vậy, bạn sẽ đi vào dịp Tết? Bạn phải đặt vé máy bay sớm vì đó là thời gian bận rộn trong năm. Sẽ có nhiều lễ hội và bạn sẽ thực sự thích thú ..

Bài 6

Task 6. Listen again. Decide if these sentences are True (T) or False (F).

(Nghe lại. Đưa ra quyết định nếu câu đúng ghi T, câu sai ghi F.)

Click tại đây để nghe:


Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. T

5. T

6. T

1. The family will spend a week in Singapore.

(Gia đình sẽ trải qua một tuần ở Singapore. )

=> They will stay there for five days.

(Họ sẽ ở lại đó năm ngày.)

2. They will do a lot of shopping.

(Họ sẽ mua sắm rất nhiều. )

=> They won’t do much shopping.

(Họ không mua sắm nhiều.)

3. Bukit Timah is a natural attraction.

(Bukit Timah là một điểm đến tự nhiên. )

4. Mai and Bin searched for information about Singapore on the Internet.

(Mai và Bin đã tìm kiếm thông tin về Singapore trên Internet. )

5. They will see some celebrations in Chinatown.

(Họ sẽ xem vài lễ hội ở khu phố người Hoa. )

6. They must book their air tickets early.

 (Họ phải đặt vé máy bay sớm. )

Bài 7

Task 7. Write the contents of a website introducing the city/town where you live or the nearest city/town to where you live. Choose four of these headings to include in your writing:

(Viết những nội dung của một website giới thiệu thành phố/ thị trấn nơi bạn sống hoặc thành phố/ thị trấn gần nơi bạn sống nhất. Chọn 4 trong những tựa đề sau để đưa vào trong bài viết:)

Culture: e.g.What are the typical festivals?

Arts: e.g. Are there any museums or galleries?

Nature: e.g. Are there any forests, mountains, or lakes?

Sports: e.g. What are the most popular sports?

Shopping: e.g. Where’s a good place for shopping? What can people buy there?

Family: e.g. Are there any activities for family?

Hotels: e.g. What are some good hotels to stay in?

Tạm dịch:

Văn hóa: Những lễ hội tiêu biểu nào?

Nghệ thuật: Có bảo tàng hoặc phòng triển lãm nào?

Tự nhiên: Có khu rừng, núi hay hồ nào không?

Thể thao: Những môn thể thao phổ biến nhất là gì?

Mua sắm: Nơi nào tốt để mua sắm? Mọi người có thể mua gì ở đó?

Gia đình: Có hoạt động nào cho gia đình không?

Khách sạn: Vài khách sạn tốt để ở là khách sạn nào?

Lời giải chi tiết:

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is a great city with high modern buildings and many ancient museums. When you come to the city, you can visit Reunification Palace, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River,... And you can taste the street food here which is very famous in the world. If you would like to go shopping, you can visit Ben Thanh Market or Saigon Center. There are many fashion shops that you can choose in this city. The city welcomes you with many hotels and motels at many different prices. Generally, Ho Chi Minh City is a wonderful place for tourists to go on sightseeing, eating, and shopping.

Tạm dịch:

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tuyệt vời với những tòa nhà cao tầng hiện đại và nhiều bảo tàng cổ xưa. Khi đến thành phố, bạn có thể đến thăm Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Thành phố sông Sài Gòn... Và bạn có thể thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng khắp thế giới. Nếu muốn đi mua sắm, bạn có thể đến chợ Bến Thành hoặc Trung tâm Sài Gòn. Có rất nhiều cửa hàng thời trang trong thành phố này để bạn có thể lựa chọn. Thành phố luôn chào đón bạn với rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ có nhiều loại giá khác nhau. Nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để đi ngắm cảnh, ăn uống và mua sắm.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 442 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài