Skills 2 - trang 55 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4


Bình chọn:
4.5 trên 939 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài