Project - Unit 11. Our Greener World – Tiếng Anh 6 – Global Success


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Project – Unit 11. Our Greener World SGK tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

IDEAS ABOUT REUSING OLD THINGS

1. What can you see in each picture?

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh?)

What did people use to make the things in the pictures?

(Người ta đã sử dụng gì để làm ra những thứ trong tranh?)

2. Now work in pairs or in groups to complete the project.

(Bây giờ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để hoàn thành dự án.)

- Choose a used object (a bottle, a sheet of paper, etc.).

(Chọn một đồ vật đã sử dụng (một cái chai, một tờ giấy, v.v.).)

- Make something new from it and decorate it.

(Làm một cái gì đó mới từ nó và trang trí nó.)

- Bring it to class.

(Mang đến lớp.)

- Do a "show and tell" about it.

(Làm một "chương trình và kể" về nó.)

3. Listen to other presentations and decide which is the best.

(Nghe các bài thuyết trình khác và quyết định cái nào là hay nhất.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

1. In the first picture, I can see a beautiful bookcase with many pens inside.

(Trong bức hình đầu tiên, tôi có thể thấy một hộp đựng sách rất đẹp với nhiều bút bên trong.)

In the second picture, I can see small trees inside coconut shells.

(Trong bức tranh thứ hai, tôi có thể nhìn thấy những cây nhỏ bên trong gáo dừa.)

In the third picture, I can see beautiful flower vases made from tins.

(Trong bức tranh thứ ba, tôi có thể thấy những lọ hoa xinh đẹp được làm từ hộp thiếc.)

2. These are beautiful flower vases made from old plastic bottles. We wash used water bottles and cut them into different shapes. We also cover them with old gift wraps. What do you think of our products?

(Đây là những lọ hoa xinh xắn được làm từ chai nhựa cũ. Chúng tôi rửa những chai nước đã qua sử dụng và cắt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi cũng bọc chúng bằng những gói quà cũ. Bạn nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi?)

These are beautiful flower vases made from old plastic bottles. We wash used water bottles and cut them into different shapes. We also cover them with old gift wraps. What do you think of our products?

(Đây là những lọ hoa xinh xắn được làm từ chai nhựa cũ. Chúng tôi rửa những chai nước đã qua sử dụng và cắt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi cũng bọc chúng bằng những gói quà cũ. Nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi?)


Bình chọn:
4.4 trên 227 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí