Skills - Review 4 - Tiếng Anh 6 - Global Success


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Skills - Review 4 SGK tiếng Anh 6 Global Success

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Reading

1. Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions.

(Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C cho mỗi câu hỏi.)

What will our houses in the future be like?

In the future, the places we live in and the ways we live will change a lot. Our houses will be more eco-friendly. We won't use electricity. We will use wind energy or solar energy instead. We will use our voices to control our houses. It'll make our lives more comfortable. There will be underground cities. There will be cities in the air and on other planets, too. We'll have to build cities there because there will be too many people and not enough land for houses or buildings.

1. Scientists predict where and how we live in the future _________.

A. will change a lot

B. will not change much

C. will change only a intthe

2. According to the text, which of the following is NOT true about future houses?

A. They'll be more eco-friendly.

B. They'll use electricity.

C. They'll use wind energy.

3. We will control our future houses _________.

A. with our voices

B. by clapping our hands

C. with mobile phones

4. There will be cities in the air, on other planets, and underground because _________.

A. we wont have enough land to build houses on

B. living there will be more comfortable

C. life on the Earth will become boring

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào?

Trong tương lai, những nơi chúng ta đang sống và cách chúng ta sống sẽ thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà của chúng ta sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chúng tôi sẽ không sử dụng điện. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời. Chúng tôi sẽ sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát ngôi nhà của chúng tôi. Nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi thoải mái hơn. Sẽ có những thành phố ngầm. Sẽ có những thành phố trên không và trên các hành tinh khác. Chúng ta sẽ phải xây dựng các thành phố ở đó vì sẽ có quá nhiều người và không đủ đất để xây nhà hoặc xây dựng.

Lời giải chi tiết:

1. A 2. B 3. A 4. A

1 - A. Scientists predict where and how we live in the future will change a lot.

(Các nhà khoa học dự đoán nơi và cách chúng ta sống trong tương lai sẽ thay đổi rất nhiều.)

2 - B. According to the text, which of the following is NOT true about future houses? - They'll use electricity.

(Theo văn bản, điều nào sau đây KHÔNG đúng về ngôi nhà trong tương lai? - Chúng sẽ sử dụng điện.)

3 - A. We will control our future houses with our voices.

(Chúng tôi sẽ kiểm soát ngôi nhà tương lai của mình bằng giọng nói của mình.)

4 - A. There will be cities in the air, on other planets, and underground because we won't have enough land to build houses on.

(Sẽ có những thành phố trên không, trên các hành tinh khác và dưới lòng đất vì chúng ta sẽ không có đủ đất để xây nhà.)

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Speaking

2. Work In groups. Take tumms to describe your future house and try to persuade your group members to live in It. Who has the best future house in your group?

(Làm việc nhóm. Hãy mô tả ngôi nhà tương lai của bạn và cố gắng thuyết phục các thành viên trong nhóm của bạn sống trong đó. Ai có ngôi nhà tương lai tốt nhất trong nhóm của bạn?)

- My future house will be in / on / at ...

- It'll be a villa / a country house / an apartment ... 

- It'll be big / small ...

- There will be ... 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

- My future house will be in the countryside.

(Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ ở nông thôn.)

- It’ll be a villa.

(Đó sẽ là một biệt thự.)

- It’ll be big.

(Nó sẽ lớn.)

- There will be home robots, smart appliances, and luxurious furniture in my villa.

(Sẽ có robot gia đình, thiết bị thông minh và đồ đạc sang trọng trong biệt thự của tôi.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Listening

3. Listen and tick (✓) what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment.

(Lắng nghe và đánh dấu (✓) những gì mọi người từ Nhóm sinh thái thanh niên khuyên chúng ta nên làm gì cho môi trường của chúng ta.)


1. Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc).

2. Pick up rubbish in parks or  in the streets.

3. Grow your own vegetables.

4. Save energy - turn off lights and TVs when you're not using them.

5. Use reusable bags instead of plastic bags.

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament. They gave ideas for improving the environment. Here are some of the things they advised us to do:

- Recycle more rubbish  (for example, glass, paper and plastic, etc.).

- Pick up rubbish in parks or in the streets.

- Save energy - turn off lights and TVs when you're not using them.

- Use reusable bags instead of plastic bags.

Tạm dịch:

Năm 2004, 120 thanh niên từ mười quốc gia Châu Âu đã gặp nhau tại Berlin tại Nghị viện Sinh thái Thanh niên đầu tiên. Họ đã đưa ra những ý tưởng để cải thiện môi trường. Dưới đây là một số điều họ khuyên chúng ta nên làm:

- Tái chế nhiều rác hơn (ví dụ, thủy tinh, giấy và nhựa, v.v.).

- Nhặt rác trong công viên hoặc trên đường phố.

- Tiết kiệm năng lượng - tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng.

- Sử dụng túi  có thể tái sử dụng thay vì túi nhựa.

 

Lời giải chi tiết:

1. Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc).

(Tái chế nhiều rác hơn (ví dụ: thủy tinh, giấy và nhựa, v.v.).)

2. Pick up rubbish in parks or  in the streets.

(Nhặt rác trong công viên hoặc trên đường phố.)

3. Grow your own vegetables.

(Tự trồng rau.)

 

4. Save energy - turn off lights and TVs when you're not using them.

(Tiết kiệm năng lượng - tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng.)

5. Use reusable bags instead of plastic bags.

(Sử dụng túi có thể tái sử dụng thay vì túi nhựa.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing

4. Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 3 or your own ideas.

(Viết một đoạn văn từ 50-60 từ về những gì bạn nghĩ chúng ta nên làm để cải thiện môi trường. Sử dụng các ý tưởng từ 3 hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

 

Lời giải chi tiết:

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we can reduce the amount of rubbish we produce for example glass, paper and plastic, etc. Secondly, we reuse as many things as we can for example shopping bags, old clothes, old books, … Finally, we can recycle used things around us such as plastic bags, water bottles, old paper, glass and so on.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhiều điều để cải thiện môi trường xung quanh chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có thể giảm lượng rác thải ra như thủy tinh, giấy và nhựa, ... Thứ hai, chúng ta tái sử dụng nhiều thứ nhất có thể như túi mua sắm, quần áo cũ, sách cũ, ... Cuối cùng, chúng ta có thể tái chế những thứ đã qua sử dụng xung quanh chúng ta chẳng hạn như túi nhựa, chai nước, giấy cũ, thủy tinh, vv.

 

Bình chọn:
4.5 trên 492 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí