Getting Started - trang 48 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 48 Unit 11 SGK tiềng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

GETTING STARTED

Bài 1

Task 1. Listen and read. 

(Nghe và đọc)

 

Let's 'go green'!

Mi: Hi, Nick.

Nick: Hello, Mi.

Mi: You've bought a lot of things.

Nick: Yes. We're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket Mi?

Mi: I am buying a loaf of bread. Hey, what's this?

Nick: It's a reusable shopping bag.

Mi: Do you always use it?

Nick: Yes, I do. It's better than a plastic one because it's made of natural materials. If we all use this kind of bag, we'll help the environment.

Mi: I see. I'll buy a bag for my mum. Where can I buy it?

Nick: They sell a lot of these bags at the check-out.

Mi: Thanks. Are they expensive?

Nick: Not at all. By the way, you're also 'green'. You're cycling.

Mi: You're right. If more people cycle, there will be less air pollution. Right?

Nick: Yes. Oh, look, it's five o'clock already. I have to go now. We have a lot to prepare for the picnic. See you later.

Mi: See you, Nick. Have a nice time tomorrow! Bye.

 

a. Read the conversation again and complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và hoàn thành những câu sau. Không sử dụng hơn 3 từ trong mỗi chỗ.)

1. Nick is going                  tomorrow.

2. The green shopping bag is                    . The materials of the bag are                    .

3. People can buy the bag at                      .

4. Mi wants to buy                   bag for her mum.

5. Nick thinks that Mi's 'green' because she's                        .

b. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.

(Dựa theo ý của bài đàm thoại trên, nối nửa câu đầu trong cột A với nửa câu sau trong cột B.)

1. The reusable bag is better

 

a. they will help the environment.

2. There will be less air pollution

 

b. than the plastic bag.

3. If people use reusable bags for shopping,

 

c. if more people cycle.

c. Find these expressions in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những cách diễn đạt này trong bài đàm thoại. Kiểm tra xem chúng có nghĩa gì)

1. I see

 

2. By the way

 

3. Not at all

 

d. Fill each blank with a suitable expression.

(Điền vào mỗi chỗ trống với một cách diễn đạt thích hợp.)

1. A: It works like this.

    B: Oh,                          .

2. A: Are you tired?

    B:                                    .

3. A: What are you going to do this weekend?

    B: I'm going to a birthday party.                            what do you think about this dress?

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu vừa mua nhiều đồ nhỉ.

Nick: Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?

Mi: Mình đang mua bánh mì. Này, đây là cái gì thế?

Nick: Nó là túi mua sắm tái sử dụng được.

Mi: Cậu luôn sử dụng nó à?

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình có thể mua nó ở đâu nhĩ?

Nick: Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm không khí. Đúng không?

Nick: Đúng thế. ồ, nhìn kìa, gần 5 giờ rồi. Mình phải đi đây. Chúng mình có nhiều thứ cần chuẩn bị cho dã ngoại lắm. Tạm biệt cậu.

Mi: Tạm biệt Nick! Mai đi chơi vui nhé!

Lời giải chi tiết:

a)

1. on a picnic

2. reusable/ natural  

3. the check-out

4.  a/ a reusable

5. cycling

Tạm dịch:

1. Nick sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.

2. Túi mua sắm xanh là túi tái sử dụng. Nguyên liệu của túi là từ thiên nhiên.

3. Người ta có thể mua túi ở quầy tính tiền.

4. Mi muốn mua 1 túi/ một túi tái sử dụng cho mẹ cô ấy.

5. Nick nghĩ rằng Mi ‘xanh’ bởi vì cô ấy đang di xe đạp.

b)

1 - b

2 - c

3 - a

Tạm dịch: 

1. Túi tái sử dụng tốt hơn túi nhựa.

2. Không khí sẽ ít bị ô nhiễm nếu nhiều người đi xe đạp.

3. Nếu người ta sử dụng túi tái sử dụng để đi mua sắm, họ sẽ giúp ích cho môi trường.

c)

1. I see./ I understand: Tôi hiểu.

2. By the way: Nhân tiện

3. Not at all: Không sao cả/ Không có chi.

d)

1. I see.

2. Not at all.

3. By the way

Tạm dịch:

1. A: Nó hoạt động như thế này.

    B: Ồ, tôi hiểu rồi. 

2. A: Bạn có mệt không?

    B: Không sao cả. 

3. A: Cuối tuần này bạn sẽ làm gì?

    B: Mình sẽ đi dự tiệc sinh nhật. Nhân tiện thì bạn nghĩ gì về cái váy này? 

Bài 2

Task 2. There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture.

(Ngày nay có nhiều vấn đề về môi trường. Viết mỗi vấn đề trong khung bên dưới phù hợp với hình.)

air pollution          water pollution          deforestation           noise pollution           soil pollution

Lời giải chi tiết:

1. soil pollution: ô nhiễm đất 

2. deforestation: nạn chặt phá rừng 

3. water pollution: ô nhiễm nước 

4. noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn 

5. air pollution: ô nhiễm không khí 

Bài 3

Task 3. Now listen, check and repeat the answers. 

(Nghe, kiểm tra và lặp lại câu trả lời.)

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

1. soil pollution

2. deforestation

3. water pollution

4. noise pollution

5. air pollution

Bài 4

Task 4. Match the causes in column A with the effects in column B.

(Nối những nguyên nhân trong cột A với hậu quả trong cột B sao cho phù hợp. )

1. Air pollution

 

a. causes floods.

2. Water pollution

 

b. causes breathing problems.

3. Soil pollution

 

c. causes hearing problems.

4. Noise pollution

 

d. makes fish die.

5. Deforestation

 

e. makes plants die.

Lời giải chi tiết:

1  - b

2  - d

3  - e

4  - c

5  - a

Tạm dịch: 

1. Ô nhiễm không khí gây nên các vấn đề về hô hấp.

2. Ô nhiễm nước làm cá chết.

3. Ô nhiễm đất làm cây chết.

4. Ô nhiễm tiếng ồn gây nên các vấn đề về thính giác.

5. Phá rừng gây lũ lụt.

Bài 5

Task 5. Game: Which group is the winner?

(Trò chơi: Nhóm nào chiến thắng?)

1. Make groups of six.

2. As a class, choose one environmental problem in 2.

3. In five minutes, write down as many effects of the problem as possible.

4. After five minutes, one member from each group runs quickly to the board and writes the effects.

5. The group with the most effects wins!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Lập thành nhóm có 6 người.

2. Cả lớp chọn một vấn đề về môi trường trong phần 2.

3. Trong 5 phút, viết ra càng nhiều hậu quả của vấn đề càng tốt.

4. Sau 5 phút, một thành viên trong nhóm nhanh chân chạy đến tấm bảng và viết ra những hậu quả.

5. Nhóm nào viết ra nhiều hậu quả nhất sẽ chiến thắng. 

Lời giải chi tiết:

Problem

Effects

1. soil pollution

- makes plant die or hard to grow

- makes people ill

2. deforestation

- flood

- air pollution

- animal death

- greenhouse effect

3. water pollution

- people's illness

- makes fish die

- fresh water shortage

4. noise pollution

- hearing problems

- stress

5. air pollution

- breathing problems

- greenhouse effect

Tạm dịch:

Vấn đề

Ảnh hưởng

1. ô nhiễm đất

- làm cây chết hoặc khó phát triển

- làm con người bị bệnh

2. sự tàn phá rừng

- lũ lụt

- ô nhiễm không khí

- động vật chết

- hiệu ứng nhà kính

3. ô nhiễm nước

- gây bệnh cho con người

- làm cá chết

- thiếu nước sạch

4. ô nhiễm tiếng ồn

- vấn đề về thính giác

- căng thẳng

5. ô nhiễm không khí

- vấn đề về hô hấp

- hiệu ứng nhà kính

Từ vựng

- go on a picnic: đi dã ngoại

- loaf of bread: ổ bánh mì

- reusable (adj): có thể sử dụng lại

- shopping bag: túi mua sắm

- plastic (adj): nhựa

- be made of: làm từ…

- material (n): chất liệu

- environment (n): môi trường

- check-out: quầy thanh toán

- air-pollution: ô nhiễm không khí

- soil pollution: ô nhiễm đất 

- deforestation: nạn chặt phá rừng 

- water pollution: ô nhiễm nước 

- noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn  

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 643 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài