Skills 2 - trang 33 Unit 9 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 33 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Task 1. Look at the pictures. What do you see?

(Nhìn vào bức hình. Em thấy gì?)

Lời giải chi tiết:

- The Royal Palace: Cung điện Hoàng gia

- Old Town: Phố cổ 

- Nobel museum: bảo tàng Nobel

- The city of Stockholm: Thành phố Stockholm 

Bài 2

Task 2. Listen and tick (√) True (T) or False (F)

( Nghe và ghi T (True) nếu đúng, ghi (False) nếu sai trong các câu sau.)

 

T

F

1. The Royal Palace is one of the largest palaces in Europe.

 

 

2. The biggest part of Stockholm is the Old Town.

 

 

3. Today, the Old Town doesn't have any cafés, restaurants or shops.

 

 

4. The Nobel Peace Prize is awarded in Stockholm.

 

 

5. The Nobel Prize is presented by the Swedish Prime Minister.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

=> The oldest, not the biggest, part of Stockholm is the Old Town.

3. F

=> Today, the Old Town is a place with café, restaurants, shops and museums.

4. F

=> All Nobel prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded in Stockholm.

5. F

=> It is presented by the Swedish King.

Tạm dịch: 

1. Cung điện Hoàng Gia là một trong những cung điện lớn nhất ở châu Âu. 

2. Khu vực lớn nhất của Stockholm là Phố cổ. 

=> Khu vực cổ nhất, không phải lớn nhất của thành phố Stockholm là Phố Cổ.

3. Ngày nay, Phố cổ là một nơi với những quán café, nhà hàng hay cửa hàng. 

=> Ngày nay, Pliố Cổ là một nơi với những quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và viện bảo tàng.

4. Giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao ở Stockholm. 

=> Tất cả giải thưởng Nobel, ngoại trừ giải thưởng Nobel Hòa Bình, được trao ở Stockholm.

5. Giải Nobel được trao bởi Thủ tướng Thụy Điển 

=> Nó được trao bởi nhà vua Thụy Điển.

Bài 3

Task 3. Listen again to the talk and fill in the gaps.

(Nghe lại để nói và điền vào chỗ trống.)

1. The city of Stockholm covers                   islands.

2. It has                  years of history.

3. There are about                     people living in the Old Town today.

4. Nobel prizewinners receive their awards on                       .

5. The award consists of a Nobel diploma, a medal, and                     Swedish crowns.

Lời giải chi tiết:

1. 14   

2. 700        

3. 3000    

4. 10 December    

5. 10 million

Tạm dịch:

1. Thành phố Stockholm bao phủ 14 hòn đảo.

2. Nó có lịch sử 700 năm.

3. Ngày nay có khoảng 3000 người sông  Phố Cổ.

4. Người đoạt giải Nobel nhận giải thưởng của họ vào ngày 10 tháng 12.

5. Giải thưởng bao gồm một giấy chứng nhận đoạt giải Nobel, huy chương và 10 triệu đồng Thụy Điển.

Audio Script:

Sweden’s capital city is built on 14 islands and has a 700 year-old history.

The oldest part of Stockholm is the Old Town. Here you can visit the Royal Palace, one of Europe’s largest and most dynamic palaces.

There are about 3000 people living in the Old Town today and it’s a place with café, restaurants, shops and museums, including the Nobel Museum. Stockholm is also the city where Nobel Prizes, except for the Nobel. 

Peace Prize, are awarded each year. On the 10 December, the day when Alfred Nobel died, the Nobel Prize winners receive their awards from the Swedish King - a Nobel diploma, a medal, and 10 million Swedish crowns per prize.

Dịch bài nghe:

Thủ đô của Thụy Điển được xây dựng trên 14 hòn đảo và có lịch sử 700 năm tuổi.

Phần lâu đời nhất của Stockholm là Khu Phố Cổ. Tại đây, du khách có thể ghé thăm Cung điện Hoàng gia, một trong những cung điện lớn nhất và năng động nhất châu Âu.

Có khoảng 3000 người sống ở Phố Cổ ngày nay và đó là một nơi có quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và viện bảo tàng, bao gồm cả Bảo tàng Nobel. Stockholm cũng là thành phố nơi trao giải Nobel, ngoại trừ Nobel

Giải thưởng Hòa bình, được trao mỗi năm. Vào ngày 10 tháng 12, ngày mà Alfred Nobel qua đời, những người đoạt giải Nobel nhận được giải thưởng của họ từ Vua Thụy Điển - một bằng khen Nobel, huy chương và 10 triệu vương miện Thụy Điển cho mỗi giải thưởng.

Bài 4

Task 4.  Rearrange the words to make sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.)

1. Stockholm/fantastic/is/!

____________________________________________________________________

2. Da Lat/we're/in/!

____________________________________________________________________

3. a good time/we're/having/here/!

____________________________________________________________________

4. love/l/Disneyland/!

____________________________________________________________________

5. must/come/you/!

____________________________________________________________________

6. you/wish/l/were/here/!

____________________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. Stockholm is fantastic! 

(Stockholm thật tuyệt vời!)

2. We’re in Da Lat!

(Chúng tôi ở Đà Lạt.)

3. We’re having a good time here!

(Chúng tôi đang rất vui vẻ ở đây!)

4. I love Disneyland! 

(Tôi yêu Disneyland!)

5. You must come! 

(Bạn phải đến!)

6.  I wish you were here! 

(Tôi ước bạn ở đây!)

Bài 5

Task 5. Write a postcard. Use the notes about the city you have chosen in Speaking 4, page 32.

(Viết một bưu thiếp. Sử dụng những ghi chú về thành phố em đã chọn trong phần nói 4, trang 32.) 


Lời giải chi tiết:

The Royal Palace is one of the largest palaces in Europe.

The biggest part of Stockholm is the Old Town.

Today, the Old Town doesn't have any cafés, restaurants or shops.

The Nobel Peace Prize is awarded in Stockholm.

The Nobel Prize is presented by the Swedish Prime Minister. 

Tạm dịch:

Cung điện Hoàng gia là một trong những cung điện lớn nhất ở Châu Âu.

Phần lớn nhất của Stockholm là Phố Cổ.

Ngày nay, Phố Cổ không có bất kỳ quán cà phê, nhà hàng hay cửa hàng nào.

Giải Nobel Hòa bình được trao tại Stockholm.

Giải Nobel do Thủ tướng Thụy Điển trao tặng.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 970 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài