A Closer Look 1 - trang 50 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A CLOSER LOOK 1

Bài 1

Task 1. The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C.

(Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hợp.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

- Reuse (tái sử dụng): dùng cái gì đó lại một lần nữa.

- Reduce (giảm): dùng cái gì đó ít đi

- Recycle (tái chế): tạo ra sản phẩm mới từ những vật liệu đã dùng rồi.

Bài 2

Task 2. Write a word in the box under each picture.

(Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.)

rubbish             water          plastic bottle          clothes                 bulb    

paper                glass           can                     noise                plastic bags

Lời giải chi tiết:

1. rubbish: rác

2. plastic bags: túi bóng 

3. glass: thủy tinh

4. plastic bottle: chai nhựa

5. can: lon, can

6. noise: ồn ào

7. paper: giấy

8. bulb: bóng đèn 

9. water: nước

10. clothes: quần áo 

Bài 3

Task 3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group.

(Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm.)

rubbish                  water             plastic bottle          clothes         bulb      

paper               glass             can                 noise                     plastic bags

 

Reduce

Reuse

Recycle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lời giải chi tiết:

Reduce

Reuse

Recycle

- plastic bag

- rubbish

- glass

- can

- noise

- bulb

- water

- paper

- plastic bags 

- plastic bottle 

- paper

- clothes

- glass 

- can 

- bulb 

- plastic bag 

- glass 

- water 

- rubbish 

- bottle

- can

- paper

- bulb

Tạm dịch:

Cắt giảm

Tái sử dụng

Tái chế

- túi nhựa

- rác

- thủy tinh

- lon

- tiếng ồn

- bóng đèn dây tóc

- nước

- giấy

- túi nhựa 

- chai nhựa

- giấy

- quần áo

- thủy tinh 

- lon 

- bóng đèn dây tóc 

- túi nhựa 

- thủy tinh 

- nước 

- rác 

- chai

- lon

- giấy

- bóng đèn dây tóc 

Bài 4

Task 4. Listen to the 'Three Rs' song, and then sing along.

(Nghe bài hát “3R” sau đó hát theo.)

Three Rs

Reduce, reuse, recycle

Recycle, recycle

Reduce, reuse, recycle

It's so so simple

Just reduce the noise

And reuse old bottles

Recycle broken glass

It's so so simple

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Ba R

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Tái chế, tái chế

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Nó rất đơn giản

Chỉ cần giảm tiếng ồn

Và tái sử dụng chai cũ

Tái chế kính vỡ

Nó rất đơn giản

Bài 5

Task 5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced.

fast

had

bag

plastic

glass

apple

dance

answer

activity

afternoon

 

 

Lời giải chi tiết:

Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch chân.

Bài 6

Task 6. Listen again and put the words in the correct column.

(Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp.)

/ɑː/

/æ/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Lời giải chi tiết:

 

/a:/

/æ/

fast, plastic, glass, dance, answer, afternoon

had, bag, apple, activity

Bài 7

Task 7. Read the conversation. Write /a:/ or /æ/ each underlined letter. 

(Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /æ/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phù hợp.)

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.

Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don't you write about the three Rs?

Vy: That's a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he'll give you a lot of information.

stand          have                 class           father                  that

 

/ɑː/

/æ/

-

-

-

-

-

-

Lời giải chi tiết:

/ɑː/

/æ/

class

ask

father

stand

have

that

Bài 8

Task 8.  Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate.

(Nghe bài đàm thoại và kiểm tra câu trả lời của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học.)

Audio script:

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reducing, reuse and recycle.

Vy: Our class is organizing a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết.

Chúng ta phải viết về môi trường.

Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vì vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

Từ vựng

- rubbish: rác

- plastic bags: túi bóng 

- glass: thủy tinh

- plastic bottle: chai nhựa

- can: lon, can

- noise: ồn ào

- paper: giấy

- bulb: bóng đèn 

- water: nước

- clothes: quần áo   

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 490 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài