Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

Thể thao và trò chơi

- archery /ˈɑr·tʃə·ri/ (n): bắn cung

- athlete /ˈæθˌlit/ (n): vận động viên

- athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

- badminton /ˈbædˌmɪn·tən/ (n): cầu lông

- baseball /ˈbeɪsˌbɔl/ (n): bóng chày

- basketball /ˈbæs·kɪtˌbɔl/ (n): bóng rổ

- boat /boʊt/ (n): con thuyền

- career /kəˈrɪər/ (n): nghề nghiệp, sự nghiệp

- congratulations /kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/ (n): xin chúc mừng

- cycling /ˈsaɪ klɪŋ/ (n): đua xe đạp

- elect /ɪˈlekt/ (v): lựa chọn, bầu chọn

- equipment /ɪˈkwɪp mənt/ (n): thiết bị, dụng cụ

- eurythmies /yʊˈrɪð mi, yə-/ (n): thể dục nhịp điệu

- exhausted /ɪɡˈzɑː.stɪd/ (adj): mệt nhoài, mệt lử

- fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt

- fencing /ˈfen·sɪŋ/ (n): đấu kiếm

- fit /fɪt/ (adj): mạnh khỏe

- football /ˈfʊtˌbɔl/ (n): bóng đá

- goggles /ˈɡɑɡ·əlz/ (n): kính (để bơi)

- gym /dʒɪm/ (n): trung tâm thể dục

- gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục dụng cụ

- high jumping /ˈhaɪˌdʒʌmp/  (n): nhảy cao

- horse race /hɔːrs ˈreɪs/ (n): đua ngựa

- hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào

- hurdling /ˈhɜr·dəlɪŋ/ (n): chạy / nhảy qua rào

- ice-skating /ˈɑɪs ˌskeɪt/ (n): trượt băng

- javelin throw /ˈdʒæv·ə·lɪn θroʊ/ (n): ném lao

- judo /ˈdʒud·oʊ/ (n): võ nhu đạo

- last /læst/ (v): kéo dài

- marathon race /ˈmær·əˌθɑn reɪs/ (n): chạy ma-ra-tông

- marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

- pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): nhảy sào

- racket /ˈræk·ɪt/ (n): cái vợt (cầu lông...)

- regard /rɪˈgɑrd/ (v): coi là

- regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

- ring /rɪŋ/ (n): sàn đấu (boxing)

- skateboard /ˈskeɪt.bɔːrd/: (n, v) ván trượt, trượt ván

- ski /ski/ (n, v): trượt tuyết, ván trượt tuyết

- skiing /ˈskiː.ɪŋ/ (n): môn trượt tuyết

- sports competition /spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ (n): cuộc đua thể thao

- sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj) khỏe mạnh, dáng thể thao 

- swimming /ˈswɪm·ɪŋ/ (n): bơi lội 

- table tennis /ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/ (n): bóng bàn

- tennis /ˈten·ɪs/ (n): quần vợt

- volleyball /ˈvɑl·iˌbɔl/ (n): bóng chuyền

- water-skiing /ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/ (n): lướt ván nước

- weightlifting  /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

- windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): lướt ván buồm

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 231 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài