Vocabulary - Từ vựng - Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.2 trên 76 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

UNIT 11. OUR GREENER WORLD

Thế giới xanh hơn của chúng ta

- air pollution /eər pəˈlu·ʃən(n): ô nhiễm không khí

- soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất

- deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən(n): nạn phá rừng, sự phá rừng

- noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn

- water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm nước

- be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần

- cause /kɔz/ (v): gây ra

- charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): từ thiện

- disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến mất

- do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: tiến hành cuộc điều tra

- effect /ɪˈfɛkt/ (n): ảnh hưởng

- electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i(n): điện

- energy /ˈen·ər·dʒi(n): năng lượng

- environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường

- exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi

- invite /ɪnˈvɑɪt(v): mời

- natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): tự nhièn

- pollute /pəˈlut(v): làm ô nhiễm

- pollution /pəˈlu·ʃən(n): sự ô nhiễm

- president /ˈprez·ɪ·dənt/ (n): chủ tịch

- recycle /riˈsɑɪ·kəl(v): tái chế

- recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn(n): thùng đựng đồ tái chế

- reduce /rɪˈdus(v): giảm

- refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): có thể bơm, làm đầy lại

- reuse /riˈjuz(v): tái sử dụng

- sea level /ˈsi ˌlev·əl(n): mực nước biển

- swap /swɑːp(v) trao đổi

- wrap /ræp/ (v) gói, bọc

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 11: Our greener world

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu