Vocabulary - Từ vựng - Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

UNIT 11. OUR GREENER WORLD

Thế giới xanh hơn của chúng ta

- air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí 

- be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần

- cause /kɔz/ (v): gây ra

- charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): từ thiện

- deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng

- disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến mất

- do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: tiến hành cuộc điều tra

- effect /ɪˈfɛkt/ (n): ảnh hưởng

- electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n): điện

- energy /ˈen·ər·dʒi/ (n): năng lượng

- environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường

- Environmental pollution /ɪn vaɪrən’mentl pə’lu:∫n/  Sự ô nhiễm môi trường

- exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi

- greenhouse gas emissions /’gri"nhaʊs gæs i’mɪ∫n/: Khí thải nhà kính

- invite /ɪnˈvɑɪt/ (v): mời

- natural resource /’næt∫rəl rɪ’sɔ:s/(n) Tài nguyên thiên nhiên

- natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): tự nhiên

- noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn

- pollutant /pə’lu:tənt/ Chất gây ô nhiễm

- pollute /pəˈlut/ (v): làm ô nhiễm 

- pollution /pəˈlu·ʃən/ (n): sự ô nhiễm

- president /ˈprez·ɪ·dənt/ (n): chủ tịch

- recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v): tái chế

- recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng đồ tái chế

- reduce /rɪˈdus/ (v): giảm

- refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): có thể bơm, làm đầy lại

- reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng

- sea level /ˈsi ˌlev·əl/ (n): mực nước biển

- soil /sɔɪl/ (n) Đất

- soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất

- swap /swɑːp/ (v) trao đổi

- the ozone layer /ðə ‘əʊzəʊn ‘leɪə(r)/ (n) Tầng ô zôn

- to destroy /dɪ’strɔɪ/ (v) Phá hủy

- to preserve biodiversity /prɪ’zɜ:v baɪəʊdaɪ’vɜ:səti/ Bảo tồn sự đa dạng sinh học

- water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm nước

- wrap /ræp/ (v) gói, bọc 

- to control /kən’trəʊl/ (v) Kiểm soát

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 169 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài