Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 7: Television

Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới. series (n) phim dài kỳ trên truyền hình, stupid (adj) đần độn, ngớ ngẩn,....

UNIT 7. TELEVISION

Truyền hình

- Action film /’æk∫n fɪlm / (n) Phim hành động

- adventure /ədˈven·tʃər/ (n) cuộc phiêu lưu

- announce /əˈnɑʊns/ (v): thông báo

- audience /ˈɔ·di·əns/ (n): khán giả

- cartoon /kɑrˈtun/ (n): phim hoạt hình 

- channel /’t∫ænl/(n) Kênh

- character /ˈkær·ək·tər/ (n): nhân vật

- Chat show /t∫æt ∫əʊ/(n) Chương trình tán gẫu

- clumsy /ˈklʌm·zi/ (adj): vụng về

- comedy /ˈkɑː.mə.di/ (n): hài kịch, phim hài

- cool /kul/ (adj): dễ thương

- cute /kjut/ (adj): xinh xắn

- Documentary /dɒkju’mentri/(n) Phim tài liệu

- documentary /ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri/ (n): phim tài liệu

- educate /ˈedʒ·əˌkeɪt/ (v): giáo dục

- educational /ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/ (adj): mang tính giáo dục

- entertain /ˌen·tərˈteɪn/ (v): giải trí

- event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

- fact /fækt/ (n): thực tế, sự thật hiển nhiên

- fair /feər/ (n): hội chợ, chợ phiên

- film /fɪlm/ (n): phim truyện

- funny /ˈfʌn i/ (adj): hài hước

- game show /ˈɡeɪm ˌʃoʊ/ (n): chương trình trò chơi, buổi truyền hình giải trí

- Historical drama /hɪ’stɒrɪkl’dra:mə/(n) Phim,kịch lịch sử

- Horror film /’hɒrə(r) fɪlm/(n) Phim kinh dị

- human /ˈhju·mən/ (adj): thuộc về con người

- local /ˈloʊ·kəl/ (adj): mang tính địa phương

- main /meɪn/ (adj): chính yếu, chủ đạo 

- manner /ˈmæn ər/ (n): tác phong, phong cách

- MC viết tắt của từ Master of Ceremony /ˈmæs tər ʌv ˈser·əˌmoʊ·ni/ (n): người dẫn chương trình

- musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): buổi biểu diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

- national /ˈnæʃ·ə·nəl/ (adj): thuộc về quốc gia

- newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/ (n): người đọc bản tin trên đài, truyền hình

- pig racing /pɪɡ ˈreɪ·sɪŋ/ (n): đua lợn

- programme /ˈproʊ.ɡræm/ (n): chương trình                                        

- reason /ˈri zən/ (n): nguyên nhân

- Relity show /ri’æləti ∫əʊ/(n) Chương trinh truyền hình thực tế

- remote control /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ (n): điều khiển (ti vi) từ xa

- reporter /rɪˈpɔr·t̬ər/ (n): phóng viên

- Romantic comedy /rəʊ’mæntɪk ‘kɒmədi/(n) Phim hài lãng mạn

- schedule /ˈskedʒ.uːl/ (n): chương trình, lịch trình

- series /ˈsɪər·iz/ (n): phim dài kỳ trên truyền hình

- Soap operas /səʊp ‘ɒprəz/(n) Phim dài tập

- stupid /ˈstu·pɪd/ (adj): đần độn, ngớ ngẩn

- The news /ðə nju:z/(n) Bản tin thời sự 

- TV schedule /ti:’vi:’∫edju:l/(n) Lịch phát sóng

- universe /ˈju·nəˌvɜrs/ (n): vũ trụ 

- viewer /ˈvju·ər/ (n): người xem (ti vi)  

- weatherman /ˈweð·ərˌmæn/ (n): người thông báo tin thời tiết trên đài, ti vi

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 348 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 7: Television

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài