A Closer Look 1 - trang 60 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.3 trên 491 phiếu

Tổng hợp câu hỏi và bài tập có trong A closer look 1 - trang 60 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

1   Match the verbs in column A to the words/ phrases in column B. Then listen, check and repeat the words/phrases.

(Nối những động từ có trong cột A với những từ/ cụm từ có trong cột B. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại những từ hoặc cụm từ đó.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1  - c

2  - a

3  - b

4  - e

5  - d

Tạm dịch:

1. nhận ra mặt chúng ta

2. pha cà phê

3. hiểu được ai đó nói gì

4. nâng vật nặng

5. canh gác nhà cửa

2 Write another word/phrase for each verb. 

(Viết một từ hoặc cụm từ khác cho mỗi động từ.)

Hướng dẫn giải:

guard the factory 

make the cake 

understand the meaning of a poem 

lift the book box 

recognize the film 

Tạm dịch:

canh gác nhà máy

làm bánh

hiểu được ý nghĩa của một bài thơ

nâng thùng sách

nhận ra bộ phim

3   Put the words in the correct order.

(Sắp xếp các từ theo trật tự đúng để hoàn thành các câu sau.)


Hướng dẫn giải:

1. Mary could do sums at the age of 7. 

2. Could you read and write when you were 6? 

3. Robots could lift heavy things some years ago. 

4. Robots couldn’t move easily until recent years. 

Tạm dịch:

1. Mary có thể làm phép cộng ở tuổi lèn 7.

2. Bạn có thể đọc và viết khi bạn 6 tuổi không?

3. Cách đây vài năm người máy có thể nâng vật nặng được.

4. Cho đến những năm gần đây người máy mới có thể di chuyển dễ dàng.

4    Work in pairs. Read the information about the famous robot Ongaku. Ask and answer questions about what it could/couldn't do two years ago.

(Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về người máy nổi tiếng Ongaku. Hỏi và trả lời những câu hỏi vể việc nó có thể (could)/ không thể làm gì (couldn’t) cách đây vài năm.)

Hướng dẫn giải:

A: Could Ongaku make coffee two years ago?

B: No, it couldn’t.

A: Could Ongaku recognize our faces two years ago?

B: No, it couldn’t.

A: Could Ongaku guard the house two years ago?

B: No, it couldn’t.

A: Could Ongaku understand what we say two years ago?

B: No, it couldn’t.

Tạm dịch:

A: Liệu Ongaku có thể pha cà phê hai năm trước không?

B: Không, nó không thể.

A: Liệu Ongaku có thể nhận ra khuôn mặt của chúng ta hai năm trước?

B: Không, nó không thể.

A: Liệu Ongaku có thể bảo vệ ngôi nhà cách đây hai năm không?

B: Không, nó không thể.

A: Liệu Ongaku có thể hiểu những gì chúng ta nói hai năm trước không?

B: Không, nó không thể.

5    Write three things you could do and three things you couldn't do when you were in primary school. Share your sentences with your partner.

(Viết 3 điều mà em có thể làm và không thể làm khi em học tiểu học. Chia sẻ các câu của em với bạn học.)

Hướng dẫn giải:

-   I could water the flower. 

-   I could clean the house. 

-  I could feed the dog. 

-   I couldn’t cook a meal. 

-  I couldn’t wash the dishes. 

-   I couldn’t do judo. 

Tạm dịch:

-   Tôi có thể tưới hoa.

-   Tôi có thể lau nhà.

-  Tôi có thể cho chó ăn.

-  Tôi không thế nấu một bữa ăn

- Tôi không thể rửa chén.

- Tôi không thế tập judo.

6  Listen and repeat. Pay attention to the sounds /oi/and/au/.

(Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /oi/ và /au/)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

7   Listen to the sentences. Circle the word you hear.

(Nghe các câu sau. Khoanh tròn từ em nghe được.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. Did you put oil in the salad?

2. I can see a cow over there.

3. Ouch! You’ve stepped on my toes.

4. She took a bow when she finished her song.

Tạm dịch:

1. Bạn đã bỏ dầu vào salad chưa?

2. Tôi có thể thấy một con bò ở đó.

3. Á! Bạn đã giẫm lên ngón chân tôi rồi.

4. Cô ấy đã cúi chào khi cô ấy hát xong.

8 Listen and practise the chant. Notice the sounds /oi/ and /au/.

(Nghe và thực hành đọc bài thơ. Chú ý đến âm /oi/ và /au/.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

Đồ chơi người máy của tôi

Tôi có một đồ chơi người máy, một đồ chơi người máy

Nó có thể nhảy lên xuống

Nó là một chàng trai tốt, một chàng trai tốt

Nó là một đồ chơi tốt nhất của tôi ở nhà

Tôi có một đồ chơi người máy, một đồ chơi người máy

Nó có thể nói rõ và lớn

Nó có một giọng nói ngọt ngào, có một giọng nói ngọt ngào

Nó là một đồ chơi tốt nhất của tôi ở nhà

Loigiaihay.com


Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 12: Robots

A Closer Look 2 - trang 61 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 2 - trang 61 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 61 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 63 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 63 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Communication - trang 63 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 64 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 64 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Skills 1 - trang 64 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 65 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 65 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 65 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED - trang 16 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Language  - trang 36 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 6 mới Language - trang 36 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 6 mới

Hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của những động từ trong ngoặc.

Xem chi tiết
Getting Started - trang 26 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 26 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED - trang 26 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu