A Closer Look 1 - trang 60 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới


Match the verbs in column A to the words/ phrases in column B. Then listen, check and repeat the words/phrases.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.4 trên 672 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài