Trả lời Thực hành 5 trang 63 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính: \(T =  - 9 + \left( { - 2} \right) - \left( { - 3} \right) + \left( { - 8} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính từ trái qua phải.

Sử dụng quy tắc cộng, trừ các số nguyên và tính chất của phép cộng.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}T =  - 9 + \left( { - 2} \right) - \left( { - 3} \right) + \left( { - 8} \right)\\ =  - \left( {9 + 2} \right) - \left( { - 3} \right) + \left( { - 8} \right)\\ = \left( { - 11} \right) - \left( { - 3} \right) + \left( { - 8} \right)\\ = \left( { - 11} \right) + 3 + \left( { - 8} \right)\\ =  - \left( {11 + 8} \right) + 3\\ =  - 19 + 3\\ =  - \left( {19 - 3} \right)\\ =  - 16\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu