Giải Bài 7 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) \(\left( {4 + 32 + 6} \right) + \left( {10 - 36 - 6} \right)\)

b) \(\left( {77 + 22 - 65} \right) - \left( {67 + 12 - 75} \right)\)

c) \( - \left( { - 21 + 43 + 7} \right) - \left( {11 - 53 - 17} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đằng trước ngoặc là dấu "+" ta bỏ ngoăcc và giữ nguyên dấu các số hạng trong ngoặc.

Nếu đằng trước ngoặc là dấu "-" ta bỏ ngoặc và đổi dấu các số hạng trong ngoặc.

Lời giải chi tiết

a)

Cách 1.

\(\begin{array}{l}\left( {4 + 32 + 6} \right) + \left( {10 - 36 - 6} \right)\\ = 4 + 32 + 6 + 10 - 36 - 6\\ = 52 + \left( { - 36} \right) + \left( { - 6} \right)\\ = 52 + \left( { - 42} \right) = 52 - 42 = 10\end{array}\)

Cách 2.

\(\begin{array}{l}\left( {4 + 32 + 6} \right) + \left( {10 - 36 - 6} \right)\\ = 4 + 32 + 6 + 10 - 36 - 6\\ = 36 + 6 + 10 + \left( { - 36} \right) + \left( { - 6} \right)\\ = 36 + \left( { - 36} \right) + 6 + \left( { - 6} \right) + 10\\ = 0 + 0 + 10 = 10\end{array}\)

b) \(\left( {77 + 22 - 65} \right) - \left( {67 + 12 - 75} \right)\)

\(\begin{array}{l} = 77 + 22 - 65 - 67 - 12 + 75\\ = 77 - 67 + 22 - 12 + 75 - 65\\ = 10 + 10 + 10 = 30\end{array}\)

c) \( - \left( { - 21 + 43 + 7} \right) - \left( {11 - 53 - 17} \right)\)

\(\begin{array}{l} = 21 - 43 - 7 - 11 + 53 + 17\\ = 21 - 11 + 53 - 43 + 17 - 7\\ = 10 + 10 + 10 = 30\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài