Trả lời Hoạt động khám phá 4 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính và so sánh các cặp kết quả sau:

\(\left( { - 1} \right) + \left( { - 3} \right)\) và \(\left( { - 3} \right) + \left( { - 1} \right)\)

\(\left( { - 7} \right) + \left( { + 6} \right)\) và \(\left( { + 6} \right) + \left( { - 7} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định dấu của các số hạng.

Sử dụng các quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, hai số nguyên khác dấu.

Lời giải chi tiết

\(\left( { - 1} \right) + \left( { - 3} \right) =  - \left( {1 + 3} \right) =  - 4\)

\(\left( { - 3} \right) + \left( { - 1} \right) =  - \left( {3 + 1} \right) =  - 4\)

\( \Rightarrow \left( { - 1} \right) + \left( { - 3} \right) = \left( { - 3} \right) + \left( { - 1} \right)\)

\(\left( { - 7} \right) + \left( { + 6} \right) =  - \left( {7 - 6} \right) =  - 1\)

\(\left( { + 6} \right) + \left( { - 7} \right) =  - \left( {7 - 6} \right) =  - 1\)

\( \Rightarrow \left( { - 7} \right) + \left( { + 6} \right) = \left( { + 6} \right) + \left( { - 7} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu