Trả lời Thực hành 4 trang 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(6 - 9\)

b) \(23 - \left( { - 12} \right)\)

c)  \(\left( { - 35} \right) - \left( { - 60} \right)\)

d) \(\left( { - 47} \right) - 53\)

e) \(\left( { - 43} \right) - \left( { - 43} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định số trừ.

- Tìm số đối của số trừ.

- Lấy số bị trừ cộng với số đối của số trừ.

- Sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên.

Lời giải chi tiết

a) Số trừ là 9 có số đối là \(\left( { - 9} \right)\) nên ta có:

\(6 - 9 = 6 + \left( { - 9} \right) =  - \left( {9 - 6} \right) =  - 3\)

b) Số trừ là \(\left( { - 12} \right)\) có số đối là 12 nên ta có:

\(23 - \left( { - 12} \right) = 23 + 12 = 35\)

c) Số trừ là \(\left( { - 60} \right)\) có số đối là 60 nên ta có:

\(\begin{array}{l}\left( { - 35} \right) - \left( { - 60} \right) = \left( { - 35} \right) + 60\\ = 60 - 35 = 25\end{array}\)

d) Số trừ là 53 có số đối là \(\left( { - 53} \right)\) nên ta có:

\(\begin{array}{l}\left( { - 47} \right) - 53 = \left( { - 47} \right) + \left( { - 53} \right)\\ =  - \left( {47 + 53} \right) =  - 100\end{array}\)

e) Số trừ là \(\left( { - 43} \right)\) có số đối là 43 nên ta có:

\(\left( { - 43} \right) - \left( { - 43} \right) = \left( { - 43} \right) + 43 = 0\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu