Trả lời Hoạt động khám phá 5 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính và so sánh kết quả:

\(\left[ {\left( { - 3} \right) + 4} \right] + 2\);     \(\left( { - 3} \right) + \left( {4 + 2} \right)\)

\(\left[ {\left( { - 3} \right) + 2} \right] + 4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính trong ngoặc trước, được kết quả rồi tính ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( { - 3} \right) + 4} \right] + 2 = \left( {4 - 3} \right) + 2\\ = 1 + 2 = 3\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\left( { - 3} \right) + \left( {4 + 2} \right) = \left( { - 3} \right) + 6\\ = 6 - 3 = 3\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( { - 3} \right) + 2} \right] + 4 =  - \left( {3 - 2} \right) + 4\\ =  - 1 + 4 = 3\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu