Trả lời Hoạt động khám phá 7 trang 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính rồi so sánh từng cặp kết quả sau:

a) \( - \left( {4 + 7} \right)\) và \( - 4 - 7\)

b) \( - \left( {12 - 25} \right)\) và \(\left( { - 12 + 25} \right)\)

c)\( - \left( { - 8 + 7} \right)\) và \(\left( {8 - 7} \right)\)

d) \( + \left( { - 15 - 4} \right)\) và \(\left( { - 15 - 4} \right)\)

e) \( + \left( {23 - 12} \right)\) và \(\left( {23 - 12} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính trong ngoặc trước.

Sử dụng quy tắc cộng, trừ hai số nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \( - \left( {4 + 7} \right) =  - 11\)

\(\begin{array}{l}\left( { - 4 - 7} \right) = \left( { - 4} \right) + \left( { - 7} \right)\\ =  - \left( {4 + 7} \right) =  - 11\\ \Rightarrow \left( { - 4 - 7} \right) =  - \left( {4 + 7} \right)\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l} - \left( {12 - 25} \right) =  - \left[ {12 + \left( { - 25} \right)} \right]\\ =  - \left[ { - \left( {25 - 12} \right)} \right] =  - \left( { - 13} \right) = 13\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\left( { - 12 + 25} \right) = 25 - 12 = 13\\ \Rightarrow  - \left( {12 - 25} \right) = \left( { - 12 + 25} \right)\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l} - \left( { - 8 + 7} \right) =  - \left[ { - \left( {8 - 7} \right)} \right] =  - \left( { - 1} \right) = 1\\\left( {8 - 7} \right) = 1\\ \Rightarrow  - \left( { - 8 + 7} \right) = \left( {8 - 7} \right)\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l} + \left( { - 15 - 4} \right) =  + \left[ {\left( { - 15} \right) + \left( { - 4} \right)} \right]\\ =  + \left[ { - \left( {15 + 4} \right)} \right] =  + \left( { - 19} \right) =  - 19\\\left( { - 15 - 4} \right) = \left( { - 15} \right) + \left( { - 4} \right)\\ =  - \left( {15 + 4} \right) =  - 19\\ \Rightarrow  + \left( { - 15 - 4} \right) = \left( { - 15 - 4} \right)\end{array}\)

e)

\(\begin{array}{l} + \left( {23 - 12} \right) =  + 11 = 11\\\left( {23 - 12} \right) = 11\\ \Rightarrow  + \left( {23 - 12} \right) = \left( {23 - 12} \right)\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu