Trả lời Thực hành 2 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(4 + \left( { - 7} \right)\)

b) \(\left( { - 5} \right) + 12\)

c) \(\left( { - 25} \right) + 72\)

d) \(49 + \left( { - 51} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số âm và tìm số đối của chúng rồi so sánh với số dương còn lại.

Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm.

Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) \(4 + \left( { - 7} \right) =  - \left( {7 - 4} \right) =  - 3\)( Vì 7>4)

b) \(\left( { - 5} \right) + 12 = 12 - 5 = 7\) (Vì 12>5)

c) \(\left( { - 25} \right) + 72 = 72 - 25 = 47\) (Vì 72>25)

d) \(49 + \left( { - 51} \right) =  - \left( {51 - 49} \right) =  - 2\) (Vì 51>49)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu