Bài 26 trang 9 SBT toán 8 tập 2


Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) (4x - 10)(24 + 5x = 0 ; b) (3,5 - 7x)(0,1x + 2,3) = 0 ; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau :

LG a

\(\left( {4x - 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {4x - 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0\)

\(\Leftrightarrow 4x - 10 = 0\) hoặc \(24 + 5x = 0\)

+) Với \(4x - 10 = 0 \Leftrightarrow 4x = 10 \Leftrightarrow x = 2,5\)

+) Với  \(24 + 5x = 0 \Leftrightarrow 5x =- 24 \) \(\Leftrightarrow x =  - 4,8\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S = \{2,5;\,-4,8\}.\)

LG b

\(\left( {3,5 - 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {3,5 - 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0\)

\(\Leftrightarrow 3,5 - 7x = 0\) hoặc \(0,1x + 2,3 = 0\)

+) Với \(3,5 - 7x = 0 \Leftrightarrow 3,5 = 7x \) \(\Leftrightarrow x = 0,5\) 

+) Với \(0,1x + 2,3 = 0 \Leftrightarrow 0,1x =  - 2,3 \) \(\Leftrightarrow x =  - 23\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S = \{0,5;-23\}.\)

LG c

\(\displaystyle \left( {3x - 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5}} \right] = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \left( {3x - 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5}} \right] = 0\)

\( \Leftrightarrow 3x - 2 = 0\) hoặc \(\displaystyle {{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5} = 0\)

+) Với \(\displaystyle 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow 3x = 2 \Leftrightarrow x = {2 \over 3}\)

+) Với \(\displaystyle{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} - {{4x - 3} \over 5} = 0 \)

    \(\displaystyle \Leftrightarrow {{2x + 6} \over 7} - {{4x - 3} \over 5} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 5\left( {2x + 6} \right) - 7\left( {4x - 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 10x + 30 - 28x + 21 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  - 18x + 51 = 0 \Leftrightarrow x = {{17} \over 6} \cr} \)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(\displaystyle S = \left \{{2 \over 3} ;{{17} \over 6} \right \}.\)

LG d

\(\displaystyle\left( {3,3 - 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3}} \right] \) \(= 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

\( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0\) hoặc \(B(x) = 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \left( {3,3 - 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3}} \right] = 0\)

\(\displaystyle \Leftrightarrow 3,3 - 11x = 0\) hoặc \( \displaystyle {{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3} = 0\)

+) Với \(3,3 - 11x = 0 \Leftrightarrow 3,3 = 11x \) \( \Leftrightarrow x = 0,3\)

+) Với \(\displaystyle {{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 3} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{7x + 2} \over 5} + {{2 - 6x} \over 3} = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3\left( {7x + 2} \right) + 5\left( {2 - 6x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 21x + 6 + 10 - 30x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  - 9x =  - 16 \Leftrightarrow x = {{16} \over 9} \cr} \)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(\displaystyle S = \left \{0,3;{{16} \over 9} \right \}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Phương trình tích

 • Bài 27 trang 10 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 27 trang 10 sách bài tập toán 8. Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm của mỗi phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ...

 • Bài 28 trang 10 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 28 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : a) (x - 1)(5x + 3) = (3x - 8)(x - 1) ; ...

 • Bài 29 trang 10 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : a) (x - 1)(x^2 + 5x - 2) - (x^3 - 1) = 0 ; ...

 • Bài 30 trang 10 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 30 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình bậc hai sau đây bằng cách đưa về dạng phương trình tích : a) x^2 - 3x + 2 = 0 ; ...

 • Bài 31 trang 10 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích : ...

 • Bài 32 trang 10 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (3x + 2k - 5)(x - 3k + 1) = 0, trong đó k là một số. a) Tìm các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình là x = 1 ...

 • Bài 33 trang 11 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 33 trang 11 sách bài tập toán 8. Biết rằng x = -2 là một trong các nghiệm của phương trình : x^3 + ax^2 -4x - 4 = 0. a) Xác định giá trị của a ; b) ...

 • Bài 34 trang 11 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 34 trang 11 sách bài tập toán 8. Cho biểu thức hai biến f(x, y) = (2x - 3y + 7)(3x + 2y - 1). a) Tìm các giá trị của y sao cho phương trình (ẩn x) f (x,y) = 0, nhận x = -3 làm nghiệm. b) Tìm các giá trị của x sao cho phương trình (ẩn y) f (x,y) = 0, nhận y = 2 làm nghiệm.

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.