Trả lời Thực hành 3 trang 82 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Cho hình thoi IJKL, hai đường chéo cắt nhau tại O (Hình 6). - Dùng êke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không? - Dùng compa để kiểm tra hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH3

Cho hình thoi IJKL, hai đường chéo cắt nhau tại O (Hình 6).

 

- Dùng êke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

- Dùng compa để kiểm tra hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?

Phương pháp giải:

Dùng êke đặt phần có góc vuông tại điểm O đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với OI khi đó cạnh góc vuông còn lại trùng với OJ. 

Lời giải chi tiết:

- Dùng êke đặt phần có góc vuông tại điểm O đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với OI khi đó cạnh góc vuông còn lại trùng với OJ. Vậy IK và JL vuông góc với nhau.

 

- Dùng compa đặt một đầu của compa tại điểm O. Đầu còn lại đặt tại điểm I. Giữa nguyên đầu tại điểm O và di chuyển đầu tại điểm I, thấy đầu đó trùng với các điểm J, K, L. Vậy OI=OJ=OK=OL. Hay hai đường chéo IK và JL cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu