Trả lời Luyện tập 3 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Tìm những cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau và sử dụng tính chất cơ bản của phân số đề giải thích kết luận.

\(\dfrac{1}{5};\dfrac{{ - 10}}{{55}};\dfrac{3}{{15}};\dfrac{{ - 2}}{{11}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các phân số bằng nhau.

Sử dụng tính chất nhân với một số hoặc chia cho một số để giải thích.

Lời giải chi tiết

 \(\dfrac{1}{5} = \dfrac{{1.3}}{{5.3}} = \dfrac{3}{{15}}\); 

\(\dfrac{{ - 10}}{{55}} = \dfrac{{ - 10:5}}{{55:5}} = \dfrac{{ - 2}}{{11}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu