Trả lời Hoạt động 4 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Với mỗi cặp phân số bằng nhau trên, nhân tử số của phân số này với mẫu số của phân  số kia rồi so sánh kết quả.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{{10}}\)

Lấy 2.10 và 4.5 rồi so sánh

\(\dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{9}\) : Lấy 1.9 và 3.3 rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

Ta có : 2.10=5.4=20 ;  1.9=3.3=9


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu