Trả lời Luyện tập 1 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết kết quả của các phép chia sau dưới dạng phấn số:

a)\(4:9\)

b) (-2):7

c) 8: (-3)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bị chia là tử số, viết ở trên.

Số chia là mẫu số, viết ở dưới.

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{4}{9}\)

b) \(\dfrac{{ - 2}}{7}\)

c) \(\dfrac{8}{{ - 3}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu