Trả lời Hoạt động 1 trang 5 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết phân số biểu thị phần tô màu trong mỗi hình dưới

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số phần chia đều và số phần tô đậm.

Tử là phần tô đậm.

Mẫu là tổng số phần được chia đều.

Lời giải chi tiết

a. Hình chữ nhật được chia đều thành 4 phần trong đó có 3 phần được tô đậm nên biểu thị phân số \(\dfrac{3}{4}\)

b. Hình chữ nhật được chia đều thành 4 phần trong đó có 3 phần được tô đậm nên biểu thị phân số \(\dfrac{6}{8}\).

Lời giải hay


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu