Trả lời Hoạt động 5 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Cho biết các phân số sau có bằng nhau không?

b) Thay các dấu “?” trong hình dưới bằng số thích hợp rồi rút ra nhận xét.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

So sánh các phân số bằng cách lấy tử của phân số này nhân với mẫu của phân số kia rồi so sánh.

b)

Dấu hỏi chấm này là số nhân với 1 để được 2.

Dấu hỏi chấm này là số nhân với 2 để được 4.

Dấu hỏi chấm này là số nhân với 2 để được 8.

Dấu hỏi chấm này là số nhân với 4 để được 16.

Lời giải chi tiết

a)

Ta có : \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{4}\) vì (1).(4)=2.2=4 ; 

\(\dfrac{2}{4} = \dfrac{8}{{16}}\)vì 2.16=4.8=32

Từ đó suy ra : \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{8}{{16}}\)

b)

Hai dấu “?” này điền số 2

Hai dấu “?” này điền số 4.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu