Trả lời Hoạt động 6 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = -4, c = -6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

(a + b) + c = [2 + (-4)] + (-6) = (-2) + (-6) = -8

a + (b + c) = 2 + [(-4) + (-6)] = 2 + (-10) = -8


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài