Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn - SBT

Bình chọn:
4.8 trên 124 phiếu
Bài 4.1 trang 64 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4. 4 và cho biết: Hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình vuông, hình nào là hình lục giác đều?

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ tam giác đều MNP có cạnh MN = 4cm.

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình vuông DEFQ có cạnh DE = 5 cm. Vẽ hai đường chéo DF và EQ. Hãy kiểm tra xem DF và EQ có vuông góc với nhau không?

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.5. a) Gọi tên các đường chéo phụ của hình lục giác đều MNPQRS; b) Hãy đo độ dài các cạnh và cho biết các tam giác MPR và tam giác NQS trong Hình 4.5 có là tam giác đều không?

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 4.6. a) Dùng compa kiểm tra xem hình ABC có là hình tam giác đều không. b) Dùng compa và ê ke (hoặc thước đo góc) để kiểm tra hình MNPQ có là hình vuông không?

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 66 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cắt 6 hình tam giác đều có cạnh là 5 cm và ghép lại thành một hình lục giác đều (H.4.7). Hãy tính độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều vừa ghép được.

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 66 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.8. a) Hãy kiểm tra xem có mấy hình lục giác đều. Đó là những hình nào? b) Có tất cả bao nhiêu tam giác đều?

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.11 và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi.

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.12 và cho biết hình nào là hình bình hành, hình nào là hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm.

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình bình hành EFHK có EF = 3cm; FH = 4cm.

Xem lời giải

Bài 4.13 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 6cm.

Xem lời giải

Bài 4.14 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh bằng 5cm và một góc bằng 60o.

Xem lời giải

Bài 4.15 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.13 và kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình thoi không?

Xem lời giải

Bài 4.16 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.14 và kiểm tra xem tứ giác EFPQ có là hình bình hành không. Tứ giác ABCD có là hình chữ nhật không?

Xem lời giải

Bài 4.17 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.15 và kiểm tra xem các tứ giác OABC, OCDE có là hình thoi không. Tứ giác BEDC có là hình thang cân không?

Xem lời giải

Bài 4.18 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cắt ba hình tam giác đều có cạnh 4cm rồi ghép thành một hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 4.19 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cắt tám hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên để xếp thành mặt chiếc khay đựng mứt Tết như hình Hình 4.16

Xem lời giải

Bài 4.20 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 8cm

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất