Bài 2: Cách ghi số tự nhiên - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 54 phiếu
Bài 1.8 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. Đó là số nào?

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số tự nhiên nào lớn nhất có 6 chữ số khác nhau?

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp P = {0; 4; 9}. Hãy viết các số tự nhiên: a) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập P; b) Có ba chữ số lấy trong tập P

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4.

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ một số tự nhiên n có ba chữ số cho trước, ta sẽ được số nào nếu: a) Viết thêm chữ số 0 vào sau (tận cùng bên phải) số đó? b) Viết thêm chữ số 1 vào trước (tận cùng bên trái) số đó?

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết thêm chữ số 9 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho số 728 031. Hãy hoàn thiện bảng sau:

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết 2 975 002 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc các số La Mã XIV, XVI, XIX và XXI.

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các số sau bằng số La Mã: 14; 24 và 26.

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có 12 que tính xếp thành một phép cộng sai như sau: Hãy đổi chỗ chỉ 1 que tính để được phép cộng đúng. Em tìm được mấy cách làm?

Xem lời giải