Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 91 phiếu
Bài 6.1 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số a)(-17) : 8 b)(-8) : (-9)

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là: a)Mét:15 cm; 40 mm b)Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau a) 21/9=49/21 b) -24/34=-60/85

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau a) 3/5= 27/45 b) -6/8=-21/28

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: -3/4=x/20=21/y

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rút gọn các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản? Nếu chưa là phân số tối giản, hãy rút gọn.

Xem lời giải

Bài 6.9 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tần số của các nốt nhạc tính theo đơn vị Hertz (Hz) được cho như sau: Em hãy viết phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E), rồi rút gọn về phân số tối giản.

Xem lời giải

Bài 6.10 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tất cả các phân số bằng phân số 18/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Xem lời giải