Chương 1:Tập hợp các số tự nhiên - SBT

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Bài 1.1 trang 6 sách bài tập toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số 7; 15; 106; ; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai tập hợp A = {a; b; c} và B = {x; y}. Trong các phần tử a, d, t, y, phần tử nào thuộc tập A, phần tử nào thuộc tập B? Phần tử nào không thuộc tập A, phần tử nào không thuộc tập B. Dùng kí hiệu để trả lời

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập C các chữ cái tiếng Việt trong từ “THĂNG LONG”.

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Hai trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp M = {n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 20 và n chia hết cho 5}. Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp P={1;1/2; 1/3; 1/4; 1/5}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp L = {n| n = 2k + 1 với k ∈ N}. a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập L và hai số tự nhiên không thuộc tập L; b) Hãy mô tả tập L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo một cách khác.

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. Đó là số nào?

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số tự nhiên nào lớn nhất có 6 chữ số khác nhau?

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp P = {0; 4; 9}. Hãy viết các số tự nhiên: a) Có ba chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập P; b) Có ba chữ số lấy trong tập P

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4.

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ một số tự nhiên n có ba chữ số cho trước, ta sẽ được số nào nếu: a) Viết thêm chữ số 0 vào sau (tận cùng bên phải) số đó? b) Viết thêm chữ số 1 vào trước (tận cùng bên trái) số đó?

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết thêm chữ số 9 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho số 728 031. Hãy hoàn thiện bảng sau:

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết 2 975 002 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc các số La Mã XIV, XVI, XIX và XXI.

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các số sau bằng số La Mã: 14; 24 và 26.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất