Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 61 phiếu
Bài 4.8 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.11 và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi.

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.12 và cho biết hình nào là hình bình hành, hình nào là hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm.

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình bình hành EFHK có EF = 3cm; FH = 4cm.

Xem lời giải

Bài 4.13 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 6cm.

Xem lời giải

Bài 4.14 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh bằng 5cm và một góc bằng 60o.

Xem lời giải

Bài 4.15 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.13 và kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình thoi không?

Xem lời giải

Bài 4.16 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.14 và kiểm tra xem tứ giác EFPQ có là hình bình hành không. Tứ giác ABCD có là hình chữ nhật không?

Xem lời giải

Bài 4.17 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.15 và kiểm tra xem các tứ giác OABC, OCDE có là hình thoi không. Tứ giác BEDC có là hình thang cân không?

Xem lời giải

Bài 4.18 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cắt ba hình tam giác đều có cạnh 4cm rồi ghép thành một hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 4.19 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cắt tám hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên để xếp thành mặt chiếc khay đựng mứt Tết như hình Hình 4.16

Xem lời giải