Ôn tập chương III- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 79 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 61 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem lời giải

Bài 3.41 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số nguyên a có phần dấu là - và phần số tự nhiên là 27. Hãy viết số a và tìm số đối của a.

Xem lời giải

Bài 3.42 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sắp xếp các số a, b, c, d theo thứ tự tăng dần, nếu: a = 32 + (-28); b = (-7) – 5; c = (-12). (-5); d = (-28): 7.

Xem lời giải

Bài 3.43 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức; tìm cách tính hợp lí: a) 21. 23 – 3. 7. (-17); b) 42. 3 – 7. [(-34) + 18].

Xem lời giải

Bài 3.44 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức; tìm cách tính hợp lí: a) 71. 64 + 32. (-7) – 13. 32; b) 13. (23 – 17) – 13. (23 + 17).

Xem lời giải

Bài 3.45 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm x, nếu (38 – x). (x + 25) = 0.

Xem lời giải

3.46 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các bội của 6 lớn hơn -19 và nhỏ hơn 19.

Xem lời giải

Bài 3.47 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tất cả các ước chung của hai số 36 và 42.

Xem lời giải

Bài 3.48 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền các số nguyên thích hợp thay thế các dấu “?” trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau luôn bằng 120.

Xem lời giải

Bài 3.49 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền các số nguyên thích hợp thay thế các dấu “?” trong bảng dưới đây sao cho tổng của ba số ở ba ô liền nhau luôn bằng 0.

Xem lời giải