Giải Bài 3.43 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức; tìm cách tính hợp lí: 

a) 21. 23 – 3. 7. (-17);

b) 42. 3 – 7. [(-34) + 18].

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* a.b + a.c=a. (b+c)

Lời giải chi tiết

a) 21. 23 – 3. 7. (-17) = 21. 23 – 21. (-17) = 21. [23 – (-17)] = 21. (23 + 17) = 21. 40 

= 21. 4. 10 = (21. 4). 10 = 84. 10 = 840.

b) 42. 3 – 7. [(-34) + 18] = 7. 6. 3 – 7. [(-34) + 18] = 7. 18 – 7. [(-34) + 18] 

= 7. [18 - (- 34) – 18] = 7. [(18 – 18) + 34] = 7. (0 + 34) = 7. 34 = 238.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài