Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 91 phiếu
Bài 1.62 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) 3 + 4 + 5 – 7; b) 2. 3. 4. 5: 6

Xem lời giải

Bài 1.63 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) 3.10^3+ 2.10^2+ 5.10 b) 35 – 2.1^111+ 3.7.7^2 c) 5.4^3+ 2.3 – 81.2

Xem lời giải

Bài 1.64 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) [(33 – 3): 3]^{3+3} b) 2^5+2{12+2.[3.(5 – 2 ) +1] +1}+1

Xem lời giải

Bài 1.65 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) P =2.x^3+3.x^2+5x+1 khi x = 1; b) P = a^2 – 2.ab +b^2 khi a = 2; b = 1.

Xem lời giải

Bài 1.66 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x + 40 = 10.3^2+ 5(1 + 2 + 3) b) 92 – 2x =2.4^2 – 3.4 + 120 : 15

Xem lời giải

Bài 1.67 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lúc 6 giờ sáng. Một xe tải và một xe máy cùng xuất phát từ A đến B. Vận tốc xe tải là 50km/h; vận tốc xe máy là 30 km/h. Lúc 8 giờ sáng, một xe con cũng đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. a) Giả thiết rằng có một xe máy thứ hai cũng xuất phát từ A đến B cùng một lúc với xe tải và xe máy thứ nhất nhưng đi với vận tốc 40 km/h. Hãy viết biểu thức tính quãng đường xe tải, xe máy thứ nhất và xe máy thứ hai đi được sau t giờ. Chứng tỏ rằng xe máy thứ hai luôn ở vị trí chính giữa xe tải và xe máy thứ

Xem lời giải