Giải Bài 1.65 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) P =\(2.x^3+3.x^2+5x+1\) khi x = 1;

b) P = \(a^2 – 2.ab +b^2\) khi a = 2; b = 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của x,a,b vào biểu thức P, rồi thực hiện phép theo thứ tự lũy thừa --> nhân, chia --> cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a) Thay x = 1 vào biểu thức P ta được:

P = \(2.x^3+3.x^2+5x+1= 2.1^3 + 3. 1^2 + 5.1 +1\)

=2.1 + 3.1 +5.1 + 1= 2 + 3 + 5 + 1 

= 5 + 5 + 1 = 10 + 1 = 11

Vậy P = 11 khi x = 1

b) Thay a = 2; b = 1 vào biểu thức P ta được:

P =\(a^2 – 2.ab +b^2= 2^2 – 2. 2.1 +1^2\)

 = 4 – 4.1 + 1 = 4 – 4 + 1 = 0 + 1 = 1

Vậy P = 1 khi a = 2, b = 1

Lời giải hay


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Hỏi bài