Bài 13: Tập hợp các số nguyên - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 97 phiếu
Bài 3.1 trang 48 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Diễn đạt lại thông tin sau mà không dùng số âm: “Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là – 65 m”.

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 48 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ông Tám nhận được tin nhắn từ ngân hàng về thay đổi số dư trong tài khoản của ông là -210 800 đồng. Em hiểu thế nào về tin nhắn đó?

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên hình 3.1, mỗi điểm M, N, P, Q biểu diễn số nguyên nào?

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu diễn các số sau trên cùng một trục số: 4; -4; -6; 6; -1; 1.

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử một con kiến bò trên một trục số gốc O có chiều dương là chiều từ trái sang phải, chiều ngược lại là chiều âm và giả sử nó đi được 16 đơn vị thì dừng lại. Hỏi trong mỗi trường hợp sau, con kiến dừng lại ở điểm nào trên trục số? a) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều dương; b) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều âm.

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau theo thứ tự tăng dần: M = {x ∈ Z| x có tận cùng là 2 và -15 < x ≤ 32}

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh hai số: – 46 789 và – 45 999.

Xem lời giải