Giải Bài 3.3 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trên hình 3.1, mỗi điểm M, N, P, Q biểu diễn số nguyên nào?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với n dương thì

+Điểm biểu diễn số n là điểm nằm sau gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n

+Điểm biểu diễn số -n là điểm nằm trước gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n

Lời giải chi tiết

+) Điểm P nằm trước gốc O và cách O một khoảng là 8 đơn vị nên điểm P biểu diễn số – 8

+) Điểm N nằm trước gốc O và cách O một khoảng là 5 đơn vị nên điểm N biểu diễn số – 5

+) Điểm Q nằm trước gốc O và cách O một khoảng là 3 đơn vị nên điểm Q biểu diễn số – 3

+) Điểm M nằm sau gốc O và cách O một khoảng là 2 đơn vị nên điểm P biểu diễn số 2

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài