Giải Bài 3.2 trang 48 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Ông Tám nhận được tin nhắn từ ngân hàng về thay đổi số dư trong tài khoản của ông là -210 800 đồng. Em hiểu thế nào về tin nhắn đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay đổi số dư –a đồng là tài khoản đã bị trừ a đồng

Lời giải chi tiết

Ông Tám nhận được tin nhắn từ ngân hàng về thay đổi số dư trong tài khoản của ông là -210 800 đồng được hiểu là tài khoản của ông Tám đã bị trừ 210 800 đồng.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài