Bài 36: Góc - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Bài 8.41 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên các góc mà em thấy trên hình. Trong đó góc nào là góc bẹt?

Xem lời giải

Bài 8.42 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa các cạnh của hai góc aOx và aOy.

Xem lời giải

Bài 8.43 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một điểm trong của góc aOx có thể cũng là điểm trong của góc aOy hay không? Hãy nêu một nhận xét tương tự đối với các điểm trong của góc aOy.

Xem lời giải

Bài 8.44 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi A là một điểm trong tùy ý của góc xOy không bẹt. Trên tia OA, ta lấy điểm M tùy ý khác O a) Vẽ hình và cho biết M có là điểm trong của góc xOy không? b) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong nhận xét sau: Nếu tia OA chứa một ……. của góc xOy thì mọi điểm khác O của tia OA đều là ……. của góc xOy.

Xem lời giải

Bài 8.45 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ góc xOy không bẹt và điểm M là điểm trong của góc đó. Qua M, vẽ một đường thẳng cắt hai cạnh của góc tại A và B sao cho A thuộc Ox và B thuộc Oy. Hỏi trong ba điểm A, B và M, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem lời giải

Bài 8.46 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên hai cạnh của góc xOy, ta lấy hai điểm A và B không trùng với O sao cho A thuộc Ox, B thuộc Oy. Gọi M là một điểm tùy ý nằm giữa hai điểm A và B. Hỏi M có phải là một điểm trong của góc xOy hay không?

Xem lời giải

Bài 8.47 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ hai bài 8.45 và 8.46, hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa hai khái niệm: điểm trong của một góc và điểm nằm giữa hai điểm.

Xem lời giải