Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 114 phiếu
Bài 2.33 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm tập hợp Ư(105), Ư(140) và ƯC(105, 140).

Xem lời giải

Bài 2.34 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm ƯCLN của: a) 35 và 105; b) 15; 180 và 165.

Xem lời giải

Bài 2.35 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung của các số sau: a) 72 và 90; b) 200; 245 và 125.

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm: a) Nếu a ⁝ 7 và b ⁝ 7 thì 7 là……. của a và b. b) Nếu 9 là số lớn nhất sao cho a ⁝ 9 và b ⁝ 9 thì 9 là …….. của a và b.

Xem lời giải

Bài 2.37 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuấn và Hà mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong đó mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên và số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tính ra Tuấn mua 25 bút, Hà mua 20 bút. Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một số bằng tổng các ước của nó (không kể chính nó) gọi là số hoàn hảo. Chẳng hạn, các ước của 6 (không kể chính nó) là 1; 2; 3; ta có: 1 + 2 + 3 = 6. Vậy 6 là số hoàn hảo. Em hãy chỉ ra trong các số 10; 28; 496; số nào là số hoàn hảo. Cho đến năm 2018, người ta mới tìm được 51 số hoàn hảo. Số hoàn hảo thứ 51 là số có 49 724 095 chữ số.

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 ⁝ a và 720 ⁝ a.

Xem lời giải

Bài 2.40 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các phân số sau có là phân số tối giản hay không? Hãy rút gọn chúng nếu chưa tối giản. a)21/36; b)23/73

Xem lời giải

Bài 2.41 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tất cả các cặp số tự nhiên khác 0, không vượt quá 60 sao cho ƯCLN của hai số đó là 17.

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tất cả các số tự nhiên a khác 0 và b khác 0 sao cho a + b = 96 và ƯCLN(a, b) = 16.

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tất cả các cặp số tự nhiên khác 0, sao cho ƯCLN của hai số đó là 8 và tích của hai số là 384.

Xem lời giải