Giải Bài 2.36 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm:

a) Nếu a ⁝ 7 và b ⁝ 7 thì 7 là……. của a và b.

b) Nếu 9 là số lớn nhất sao cho a ⁝ 9 và b ⁝ 9 thì 9 là …….. của a và b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa ước chung và ước chung lớn nhất

Lời giải chi tiết

a) Nếu a ⁝ 7 và b ⁝ 7 thì 7 là ước chung của a và b.

b) Nếu 9 là số lớn nhất sao cho a ⁝ 9 và b ⁝ 9 thì 9 là ước chung lớn nhất của a và b.

Lời giải hay

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài