Giải Bài 2.34 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm ƯCLN của:

a) 35 và 105;

b) 15; 180 và 165.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a ⁝ b thì ƯCLN(a, b) = b.

Lời giải chi tiết

a) Vì 105 ⁝ 35 nên ƯCLN(35, 105) = 35.

Vậy ƯCLN(35, 105) = 35.

b) Vì 180 ⁝ 15; 165 ⁝ 15 nên ƯCLN(15, 180, 165) = 15.

Vậy ƯCLN(15, 180, 165) = 15.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài