Bài 37: Số đo góc - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 75 phiếu
Bài 8.48 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ góc xMy có số đo bằng 45 độ, sau đó vẽ tia đối Mx’ của tia Mx và tia đối My’ của tia My.

Xem lời giải

Bài 8.49 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên tất cả 4 góc có đỉnh M, không kể các góc bẹt

Xem lời giải

Bài 8.50 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng thước đo góc để đo 4 góc đã nêu trong bài 8.49 rồi viết ra các cặp góc bằng nhau. Trong các góc đó, góc nào là góc nhọn? Góc nào là góc tù?

Xem lời giải

Bài 8.51 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đo các góc ABC, ACB, BAC của tam giác ABC rồi sắp xếp các góc đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Xem lời giải

Bài 8.52 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính tổng các số đo của ba góc ABC, ACB, BAC

Xem lời giải

Bài 8.53 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đặt thước đo góc để tâm của thước trùng với đỉnh O của góc xOy, Hùng thấy cạnh Ox đi qua vạch 110 ở vòng cung trong, cạnh Oy đi qua vạch 140 ở vòng cung ngoài. Xem hình 8.31 và cho biết số đo của góc xOy bằng bao nhiêu độ?

Xem lời giải