Bài 16: Phép nhân số nguyên - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 142 phiếu
Bài 3.26 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính tích 115. 8. Từ đó suy ra các tích sau: a) (- 115). 8; b) 115. (-8); c) (-115). (-8)

Xem lời giải

Bài 3.27 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh mỗi tích sau với 0: a) 287. 522; b) (-375). 959; c) (-278). (-864)

Xem lời giải

Bài 3.28 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh: a) (+32).(-25) với (-7).(-8); b) (-44).(-5) với (-11).(-20); c) (-24).(+25) với (+30).(-21).

Xem lời giải

Bài 3.29 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu: a) Tích a. b là một số nguyên dương? b) Tích a. b là một số nguyên âm?

Xem lời giải

Bài 3.30 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các số thích hợp thay thế các dấu “?” trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3.31 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nguyên x, biết: a) 9. (x + 28) = 0; b) (27 – x). (x + 9) = 0; c) (-x). (x – 43) = 0.

Xem lời giải

Bài 3.32 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) (29 – 9). (-9) + (-13 – 7). 21; b) (-157). (127 – 316) – 127. (316 – 157).

Xem lời giải

Bài 3.33 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một xí nghiệp may chuyển đổi may mẫu quần áo kiểu mới. Biết rằng số vải để may mỗi bộ quần áo theo mẫu mới tăng thêm x (dm) so với mẫu cũ. Hỏi trong mỗi trường hợp sau, số vải dùng để may 420 bộ quần áo theo mẫu mới tăng thêm bao nhiêu đề - xi – mét? a) x = 18; b) x = -7.

Xem lời giải

Bài 3.34 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho năm số nguyên có tính chất: Tích của ba số tùy ý trong năm số đó luôn là số nguyên âm. Hỏi tích của năm số đó là số nguyên âm hay nguyên dương? Hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải