Bài 32: Điểm và đường thẳng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 140 phiếu
Bài 8.1 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 8.8 Dùng kí hiệu để trả lời câu hỏi: điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào?

Xem lời giải

Bài 8.2 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 8.8 Hãy kể một tên khác của đường thẳng AB.

Xem lời giải

Bài 8.3 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 8.8 Đường thẳng d cắt những đường thẳng nào? Với mỗi trường hợp, hãy nêu tên của giao điểm.

Xem lời giải

Bài 8.4 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 8.8 Hai đường thẳng d1 và d2 có song song với nhau không, tại sao?

Xem lời giải

Bài 8.5 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình thể hiện các quan hệ: Đường thẳng d và hai điểm A thuộc d và B không thuộc d.

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình thể hiện các quan hệ: Hai đường thẳng a, b và hai điểm M, N sao cho M thuộc a, M thuộc b, N thuộc b.

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình thể hiện các quan hệ: Ba đường thẳng a,b,c cùng đi qua điểm S; Ba điểm A thuộc a, B thuộc b, C thuộc c thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ Hình 8.9. Vẽ các đường thẳng AE, BD, BF, EC, AF và DC.

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ Hình 8.9. Xác định các giao điểm I của AE và BD, J của BF và EC, K của AF và DC.

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kiểm tra xem ba điểm I, J,và K trong bài 8.9 có thẳng hàng không. Em đã kiểm tra bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho Hình 8.10 a) Kiểm tra xem hai đường thẳng AB và CD có song song với nhau không. Làm tương tự đối với hai đường thẳng AD và BC. b) Tìm điểm I sao cho ba điểm A,I,C thẳng hàng, ba điểm B,I,D cũng thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 8.12 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ ba đường thẳng đôi một cắt nhau nhưng không cùng đi qua một điểm. Đếm xem có bao nhiêu giao điểm.

Xem lời giải

Bài 8.13 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ bốn đường thẳng đôi một cắt nhau nhưng không cùng đi qua một điểm. Đếm xem có bao nhiêu giao điểm.

Xem lời giải

Bài 8.14 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ năm đường thẳng đôi một cắt nhau nhưng không cùng đi qua một điểm. Đếm xem có bao nhiêu giao điểm.

Xem lời giải

Bài 8.15 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai đường thẳng m,n và hai điểm A,B không nằm trên hai đường thẳng đó. Hãy tìm điểm M thuộc đường thẳng m và điểm N thuộc đường thẳng n sao cho bốn điểm M,N,A,B cùng nằm trên một đường thẳng. Khi nào thì không tìm được các điểm M và N như thế?

Xem lời giải