Giải Bài 8.15 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai đường thẳng m,n và hai điểm A,B không nằm trên hai đường thẳng đó. Hãy tìm điểm M thuộc đường thẳng m và điểm N thuộc đường thẳng n sao cho bốn điểm M,N,A,B cùng nằm trên một đường thẳng. Khi nào thì không tìm được các điểm M và N như thế?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

4 điểm M,N,A,B cùng nằm trên một đường thẳng nếu M là giao điểm của hai đường thẳng AB và m, N là giao điểm của hai đường thẳng AB và n

Lời giải chi tiết

Kẻ đường thẳng AB

Điểm M là giao điểm của hai đường thẳng AB và m, N là giao điểm của hai đường thẳng AB và n thì bốn điểm M,N,A,B cùng nằm trên một đường thẳng.

Khi AB cắt m và AB cắt n thì tìm được M,N như trên.

Khi AB // n thì không tìm được điểm N. Khi AB // m thì không tìm được điểm M.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu