Bài 9: Dấu hiệu chia hết - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 61 phiếu
Bài 2.12 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 3? 2 020; 2 022; 3 303; 3 306.

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5? 1 010; 1 945; 1 954; 2 010.

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 9? 2 025; 2 340; 2 010; 2 020.

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 hay không. a) 2 020 + 2 022; b) 20213 – 20203

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 hay không. a) 2 020 + 2 021; b) 20255 – 20204

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6A muốn thành lập một nhóm nhảy để khi biểu diễn có thể tách ra đều thành từng nhóm 3 người hoặc nhóm 5 người. Hỏi nhóm nhảy cần ít nhất bao nhiêu người?

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng bốn số: 0; 2; 3; 5 để tạo ra các số có bốn chữ số, mỗi chữ số đã cho chỉ lấy một lần sao cho: a) Các số đó chia hết cho 2 b) Các số đó chia hết cho 5 c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho số n = 323ab. Hãy thay a, b bởi các chữ số thích hợp, biết n vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9.

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chuẩn bị cho năm học mới, Mai được mẹ mua cho một số bút và một số quyển vở hết tất cả 165 nghìn đồng. Biết một chiếc bút giá 17 nghìn đồng, một quyển vở giá 5 nghìn đồng. Hỏi mẹ đã mua cho Mai bao nhiêu cái bút, bao nhiêu quyển vở?

Xem lời giải

Bài 2.21 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng sau có chia hết cho 3 hay không? Vì sao? a) A = 10^12 + 1; b) B = 10^12 + 2.

Xem lời giải

Bài 2.22 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng sau có chia hết cho 9 hay không? Vì sao? a) A = 10^12 +7; b) B = 10^12 +8.

Xem lời giải